Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Välkommen till årsstämma 2017 i Axfood Aktiebolag

9 februari 2017

Aktieägarna i Axfood Aktiebolag (publ), org nr 556542-0824, kallas till årsstämma onsdagen den 15 mars 2017 kl. 17.00 på Stockholm City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 16.00.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 mars 2017, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 9 mars 2017. Anmälan kan göras på bolagets webbplats, www.axfood.se. Anmälan kan även göras skriftligen till Axfood Aktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB, Box 7841, 103 98 Stockholm eller per telefon 08‑402 90 51. I anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken torsdagen den 9 mars 2017 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före sagda dag.

Fullmakt och behörighetshandlingar

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska behörighetshandlingar för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas (registreringsbevis eller motsvarande). Ställföreträdare för juridisk person ska uppvisa motsvarande behörighetshandlingar. För att underlätta inregistreringen vid årsstämman bör fullmakt i original och eventuella behörighetshandlingar skickas till Axfood Aktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB, Box 7841, 103 98 Stockholm i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.axfood.se.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid årsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och      koncernrevisionsberättelsen för 2016 och revisorsyttrande om huruvida      riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt      redogörelse från revisorn för revisionsarbetet under 2016.
 7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna.
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
 11. Presentation av valberedningens förslag.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.
 13. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt eventuella styrelsesuppleanter.     
 15. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning m m.
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 17. Beslut om (a) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier.
 18. Beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag.
 19. Årsstämmans avslutande.

Förslag från styrelsen respektive bolagets valberedning

Punkt 1 - Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Mia Brunell Livfors som årsstämmans ordförande.

Beträffande Axfoods valberedning inför årsstämman 2017 har den utsetts i enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2016. Valberedningen består av Caroline Berg (Axel Johnson Aktiebolag), Tomas Risbecker (AMF Försäkring & Fonder), Åsa Nisell (Swedbank Robur Fonder), Johan Strandberg (SEB Fonder) och Jonas Hillhammar (Axfoods Aktieägarförening). Caroline Berg har utsetts till valberedningens ordförande.

Punkt 10 - Vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning på 6,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara fredagen den 17 mars 2017. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen onsdagen den 22 mars 2017. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är onsdagen den 15 mars 2017.

Punkterna 12 - 14 - Antalet styrelseledamöter, arvoden, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår följande.

Punkt 12             Sju bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 13            Styrelsearvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter om sammanlagt 3 225 000 kronor, varav 675 000 kronor till ordföranden (oförändrat), 500 000 kronor till vice ordföranden (oförändrat) och 410 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 400 000) samt därutöver inget arvode för utskottsarbete.

Revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 14            Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Mia Brunell Livfors, Ann Carlsson och Lars Olofsson.

                            Nyval av Christer Åberg som styrelseledamot.

Christer Åberg är född 1966. Christer Åberg har varit VD för Hilding Anders International AB (2015-2016) och dessförinnan för Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB (2013-2015), Arla Foods AB (2009-2013) och för Atria Scandinavia AB (2006-2009). Han har även haft olika poster inom Unilever. Christer Åberg är för närvarande styrelseledamot i Mekonomen Aktiebolag.

Omval av Mia Brunell Livfors som styrelsens ordförande.

Punkt 15 - Riktlinjer för utseende av valberedning m m

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för utseende av valberedning m m. Förslaget överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2016.

Den ägare som baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad 2017 innehar flest antal aktier och röster i bolaget ska efter samråd med de tre därefter största ägarna utse en valberedning om fem personer. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet 2017.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag till:

 • antalet styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter,
 • arvode till styrelse och revisor samt eventuell särskild arvodering för utskottsarbete,
 • styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer,
 • styrelseordförande,
 • årsstämmans ordförande, och
 • riktlinjer för utseende av valberedning m m.

Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningens mandatperiod gäller intill dess att ny valberedning har utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört eller sker väsentlig förändring i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska ersättare utses efter sådant förfarande varigenom den avgående ledamoten utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats. Valberedningens förslag ska offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning och bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 16 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner nedan beskrivna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Axfood.

Förslaget inför årsstämman 2017 överensstämmer med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2016, med den justeringen att långsiktig rörlig ersättning ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram istället för genom långsiktig rörlig kontant ersättning.

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av Axfoods bolagsledning. Bolagsledningen består för närvarande av tio personer.

Ersättningar till VD fastställs av styrelsen och ersättningar till övriga medlemmar av bolagsledningen fastställs av Axfoods ersättningsutskott.

Riktlinjer för ersättning

Axfood ska erbjuda marknadsmässig ersättning som ska baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation och ersättningen kan bestå av följande delar: fast grundlön, kortsiktig rörlig ersättning, långsiktig rörlig ersättning, pension, övriga förmåner och avgångsvillkor.

Fast grundlön

Bolagsledningen ska ha en i jämförelse med marknaden attraktiv kontant grundlön. Grundlönen utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög professionell nivå, vilket skapar mervärden för Axfoods kunder, ägare och medarbetare.

Rörlig ersättning

Kortsiktig rörlig kontant ersättning ska baseras på uppfyllandet av Axfoods mål för resultat, omsättningstillväxt och personliga mål för verksamhetsåret.

Den kortsiktiga rörliga ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den under året utbetalda grundlönen för VD och 50-55 procent av den under året utbetalda grundlönen för övriga medlemmar i bolagsledningen.

Under 2017 kan den sammanlagda kortsiktiga rörliga ersättningen för nuvarande medlemmar i bolagsledningen uppgå till högst cirka 16,3 miljoner kronor. För det fall bolagsledningen utökas, kan den rörliga ersättningen komma att överstiga detta belopp. Rätten till rörlig ersättning förfaller vid egen uppsägning före utbetalning.

Långsiktig rörlig ersättning ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (LTIP) beslutade av bolagsstämman. LTIP ska utformas med syfte att sammanlänka aktieägarnas och deltagarnas intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande för Axfood. Deltagande i LTIP kräver ett eget aktieägande i Axfood. För att tilldelning av aktier till deltagaren ska ske i LTIP krävs att deltagaren är fortsatt anställd i Axfood-koncernen, att deltagarens aktieinnehav i Axfood består samt att vissa prestationsmål uppnås.

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2017 beslutar om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2017). Mer information om LTIP 2017 finns i punkt 17 på dagordningen.

Pension

För medlemmarna i bolagsledningen finns pensionslösningar som är sedvanliga, konkurrenskraftiga och ingångna på marknadsmässiga villkor. Pensionslösningarna tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag. För en person tryggas pensionslösningen genom avsättning i balansräkningen med 35 procent av den årliga grundlönen och genom kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti. Axfood tillämpar pensionsåldern 65 år för samtliga medlemmar i bolagsledningen.  

Övriga förmåner

Bolagsledningen har, utöver ansvarsförsäkring, även sedvanliga förmåner för personer i motsvarande ställning, som t ex bilförmån och sjukvårdsförsäkring samt i vissa fall även reseförmån och bostadsförmån.

Uppsägningstid och avgångsvillkor

Vid uppsägning från bolagets sida tillämpas en uppsägningstid om högst tolv månader. Därutöver kan avgångsvederlag motsvarande högst tolv månader utgå. Avräkning ska ske för annan förvärvsinkomst under den tid då uppsägningslön eller avgångsvederlag utgår för VD och samtliga övriga medlemmar av bolagsledningen. Vid egen uppsägning gäller sex månaders uppsägningstid.

Information om tidigare beslutade ersättningar

På tidigare årsstämmor har beslutats om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen för tiden fram till årsstämman 2017. Utöver grundlön skulle rörliga ersättningar utgå som var knutna till Axfoods mål för resultat, omsättningstillväxt och uppfyllandet av personliga mål. Viss del av rörliga ersättningar har enligt beslutade principer hållits inne till årsstämman 2017. De har dock kostnadsförts respektive verksamhetsår. Innestående rörliga ersättningar från tidigare år kommer att utbetalas efter årsstämman 2017.  

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

De riktlinjer som godkändes av årsstämman 2016 har följts.

Punkt 17 – Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2017)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2017) för Axfood Aktiebolag (publ) och om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt att bolagsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier enligt punkterna (a) och (b) nedan.

(a) Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Deltagare i LTIP 2017

LTIP 2017 omfattar cirka 70 anställda bestående av bolagsledningen i Axfood och medlemmar i ledningsgrupperna för Axfoods dotterbolag samt vissa andra personer i ledningsfunktioner, indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar Axfoods verkställande direktör (VD) ("Kategori 1"), den andra kategorin omfattar Axfoods bolagsledning exklusive VD (nio personer) ("Kategori 2") och den tredje kategorin omfattar medlemmar i ledningsgrupperna för Axfoods dotterbolag samt vissa andra personer i ledningsfunktioner (cirka 60 personer) ("Kategori 3"). Tillkommande personer som inte påbörjat sin anställning i Axfood-koncernen när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande förutsatt att anställningen påbörjas senast den 31 december 2017 (varvid antalet personer i de olika kategorierna kan komma att justeras).

Den privata investeringen och intjänandeperiod

För att delta i LTIP 2017 krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i Axfood som allokeras till LTIP 2017 ("Sparaktier"). Sparaktierna kan antingen förvärvas för LTIP 2017 eller innehas sedan tidigare. Deltagande i LTIP 2017 kan ske med maximalt 4 700 Sparaktier (Kategori 1), 850 Sparaktier (Kategori 2) respektive 250 Sparaktier (Kategori 3). För samtliga kategorier gäller att varje Sparaktie berättigar till en matchningsaktierätt ("Matchningsaktierätt") och sex prestationsaktierätter ("Prestationsaktierätter"), gemensamt "Aktierätter". Om deltagaren har insiderinformation, och därför är förhindrad att förvärva aktier i Axfood före anmälan om deltagande i LTIP 2017, ska förvärv av aktier ske så snart som möjligt, men senast före den 31 december 2017. Eventuell tilldelning av aktier i Axfood ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörande av Axfoods delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020 ("Intjänandeperioden", vilken inleds när deltagaren träffar avtal om deltagande i programmet).

Villkor för Aktierätter

För Aktierätterna ska följande villkor gälla:

 • Aktierätter tilldelas vederlagsfritt viss tid efter bolagsstämman.
 • Aktierätter kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • Rätt att erhålla tilldelning av aktier med stöd av Aktierätterna förutsätter att deltagaren inte har avyttrat någon av Sparaktierna och, med vissa begränsade undantag, att deltagaren förblir anställd inom Axfood-koncernen under Intjänandeperioden. För tilldelning krävs vidare att vissa prestationsrelaterade mål uppnåtts av Axfood på det sätt som beskrivs under rubriken ”Prestationsmål” nedan.
 • För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer Axfood att kompensera deltagarna för lämnade vinstutdelningar till aktieägarna genom att antalet aktier som varje Aktierätt berättigar till ökas.
 • Det maximala värdet (inklusive eventuell kompensation som deltagarna erhåller för lämnade utdelningar) som en deltagare kan erhålla per Aktierätt är begränsat till 573 kronor, vilket motsvarar 400 procent av stängningskursen för Axfood-aktien den 30 december 2016 (143,20 kronor). Om värdet på Axfoods aktie, vid tilldelning, överstiger det maximala värdet kommer det antal aktier som varje Aktierätt berättigar till att minskas i motsvarande utsträckning.

Prestationsmål

Aktierätterna är indelade i Serie A (avser Matchningsaktierätter), Serie B och Serie C (avser Prestationsaktierätter). Av de sex Prestationsaktierätter som deltagaren erhåller för varje Sparaktie gäller att fyra Prestationsaktierätter ska vara av Serie B och två av Serie C. Antalet Aktierätter som berättigar till tilldelning av aktier beror på uppfyllandet av prestationsvillkoren som gäller för respektive serie under räkenskapsåren 2017–2019 ("Mätperioden") enligt följande:

Serie A                Tilldelning förutsätter att TSR under Mätperioden överstiger 0 procent.

Serie B                Maximinivån, som berättigar till full tilldelning, är att Axfood-koncernens totala genomsnittliga omsättningstillväxt uppgår till mer än 2 procentenheter över HUI Research och SCB:s Detaljhandelsindex, Dagligvaruhandel, Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel ("Genomsnittlig Marknadstillväxt") under Mätperioden. Miniminivån för tilldelning är att Axfood-koncernens totala genomsnittliga omsättningstillväxt är i nivå med Genomsnittlig Marknadstillväxt under Mätperioden. Om Axfood-koncernens totala genomsnittliga omsättningstillväxt är lika med eller understiger maximinivån om 2 procentenheter över Genomsnittlig Marknadstillväxt under Mätperioden, men överstiger miniminivån om en genomsnittlig omsättningstillväxt i nivå med Genomsnittlig Marknadstillväxt under Mätperioden, ska tilldelning ske linjärt baserat på mellanliggande värden. Tilldelning inom                             ramen för Serie B förutsätter vidare att EBIT-marginalen överstiger 3,5 procent i snitt under Mätperioden.

Serie C               Maximinivån, som berättigar till full tilldelning, är en TSR uppgående till eller överstigande 10 procentenheter av den ackumulerade kursutvecklingen för SIX Return Index under Mätperioden. Miniminivån för tilldelning är en TSR som överstiger den ackumulerade kursutvecklingen för SIX Return Index under Mätperioden. Om Axfoods TSR understiger 10 procentenheter över den ackumulerade kursutvecklingen för SIX Return Index under Mätperioden, men överstiger miniminivån om en TSR som överstiger den ackumulerade               kursutvecklingen för SIX Return Index under Mätperioden, ska tilldelning ske linjärt baserat på mellanliggande värden.

Omfattning, säkringsåtgärder och kostnader

Det maximala antalet aktier i Axfood som kan tilldelas enligt LTIP 2017 ska vara begränsat till 200 000, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av samtliga utestående aktier och röster i bolaget. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2017 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Axfood genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram. Styrelsen har övervägt två alternativa säkringsåtgärder för LTIP 2017; antingen ett säkringsarrangemang (equity swap) med en bank för säkerställande av leverans av aktier under programmet eller överlåtelse av aktier i Axfood till berättigade deltagare i LTIP 2017. Styrelsen anser det senare alternativet vara huvudalternativet. Styrelsen har därför föreslagit att bolagsstämman ska besluta att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt om överlåtelse av aktier i Axfood som innehas av bolaget enligt punkt (b) nedan. Skulle bolagsstämman inte godkänna styrelsens förslag enligt punkt (b) nedan avser styrelsen att ingå ovannämnda säkringsarrangemang med en bank för att säkerställa bolagets skyldighet att leverera aktier enligt programmet.

Vid antagande om att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, att dessa gör en maximal investering, ett 100-procentigt uppfyllande av prestationsmålen samt uppskattningar avseende personalomsättning, så uppgår det totala uppskattade värdet av Aktierätterna till cirka 21,7 miljoner kronor. Värdet motsvarar cirka 0,07 procent av Axfoods börsvärde per den 26 januari 2017. Baserat på ovanstående antaganden beräknas den totala kostnaden för LTIP 2017 inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 31,4 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 0,2 procent av Axfoods totala personalkostnader under räkenskapsåret 2016.

(b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier enligt nedan är villkorat av att bolagsstämman först fattat beslut om LTIP 2017 i enlighet med punkt (a) ovan.

Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av egna aktier enligt följande.

 • Förvärv får ske av högst 200 000 aktier.
 • Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s k spreaden), dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet.
 • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
 • Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser i anledning av LTIP 2017 och andra eventuella vid var tid förekommande, av en bolagsstämma beslutade, aktiebaserade incitamentsprogram.

Överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTIP 2017

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att överlåta aktier i bolaget enligt följande.

 • Högst 200 000 aktier i Axfood får överlåtas (eller det högre antal aktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder).
 • Aktierna får överlåtas till deltagare i LTIP 2017 som enligt villkoren för LTIP 2017 har rätt att erhålla aktier.
 • Överlåtelse av aktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2017 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2017. Därför anser styrelsen det vara till fördel för bolaget att överlåta aktier enligt förslaget.

Punkt 18 – Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande förslag rörande möjlighet för anställda att förvärva aktier i dotterbolag.

Syfte och bakgrund

Axfood-koncernen driver 263 dagligvarubutiker i Sverige varav 67 Hemköpsbutiker inom det helägda dotterbolaget Hemköpskedjan AB. Därtill finns 118 Hemköpsbutiker som drivs av självständiga franchisetagare. Franchisekonceptet har en central roll i Axfood-koncernens verksamhet. Det är därför viktigt att Axfood-koncernens franchisetagare har ett stort eget engagemang att driva verksamheten effektivt och lönsamt i välskötta butiker. Franchisetagarens intressen sammanfaller på detta sätt med Axfood-koncernens intresse att stärka koncernens varumärken på dagligvarumarknaden. Det är även av vikt att franchisetagaren är en person som bedöms kunna driva verksamheten i enlighet med Axfood-koncernens verksamhetsidé. Om Axfood-koncernen ges rätt att utse anställda i befintliga Hemköpsbutiker till framtida franchisetagare skapas goda möjligheter för Axfood-koncernen att uppfylla dessa krav. Samtidigt främjas långsiktigt värdeskapande och vinsttillväxt i Axfood-koncernen genom att koncernen kan attrahera, behålla och motivera lämpliga butikschefer och utveckla och försvara viktiga butikslägen.

Förslag

Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att årsstämman beslutar att anställda inom Axfood-koncernen ges möjlighet att förvärva aktier i butiksbolag inom Hemköpskedjan. De personer som ska äga rätt att förvärva aktier är butikschefer (VD) för butiksbolag som bedrivs och/eller etableras inom Hemköpskedjan.

Förslaget omfattar högst tio Hemköpsbutiker, med en sammanlagd uppskattad årlig omsättning om cirka 500-600 miljoner kronor. I jämförelse omsatte Axfood-koncernen 43 miljarder kronor under 2016.

Förslaget innebär att Hemköpskedjan AB inledningsvis överlåter rörelsen i den aktuella butiken till ett nybildat och helägt aktiebolag (s k bolagisering). Butikschefen i en av de ovan nämnda tio Hemköpsbutikerna förvärvar därefter i ett första steg dels högst nio (9) procent av aktierna i butiksbolaget dels en oåterkallelig köpoption (steg 1). Köpoptionen ger rätt, men inte skyldighet, att inom viss tid, högst fem år, förvärva resterande aktier i butiksbolaget, med undantag för en (1) aktie som Axfood-koncernen behåller. Ett utnyttjande av optionen för förvärv av resterande aktier (steg 2) förutsätter att butikschefen under denna tid har agerat i enlighet med de motsvarande krav som gäller för Hemköpskedjans franchisekoncept.

Förvärven ska ske till marknadspris. Betalning ska ske kontant. Steg 1 ska genomföras före årsstämman 2018 i Axfood Aktiebolag (publ).

Värderingsutlåtande (s k fairness opinion)

Styrelsen har inhämtat ett utlåtande från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) om skäligheten av styrelsens förslag rörande möjlighet för anställda att förvärva aktier i dotterbolag från finansiell utgångspunkt. PwCs bedömning är att den metod som Axfood använder för att estimera marknadsvärdet på aktier och optioner är förenlig med vedertagen värderingsmetodik, att beräkningarna utförs på ett korrekt sätt, och att de antaganden som görs är rimliga utifrån de aktuella villkoren och ett marknadsmässigt perspektiv.

Övrigt

Beslutsförslaget har beretts av styrelsen i sin helhet. Styrelsen bedömer att endast administrativa kostnader (avseende värderingsutlåtandet och löpande rådgivning) uppstår för Axfood-koncernen med anledning av programmet.

Vid årsstämman 2016 fattades motsvarande beslut om överlåtelse av aktier till anställda i dotterbolag. Fram till dagen för denna kallelse har en överlåtelse genomförts varigenom en butikschef har förvärvat aktier i sitt butiksbolag och avsikten är att inför årsstämman 2017 genomföra ytterligare fyra överlåtelser enligt villkoren i 2016 års beslut.

Om förslaget antas av årsstämman är det styrelsens avsikt att återkomma med motsvarande förslag till kommande årsstämmor i bolaget.

Majoritetsregler

För giltigt beslut av årsstämman enligt punkt 17 (b) respektive punkt 18 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 209 870 712 aktier med en röst vardera. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag avseende punkterna 1 och 12-15, samt styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 10, 16 och 18 framgår ovan. Styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 17, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, värderingsutlåtandet enligt punkt 18, samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter finns på Axfoods webbplats, www.axfood.se, och hos bolaget på Norra Stationsgatan 80 C i Stockholm.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende vinstutdelning och enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen avseende bemyndigande om förvärv av egna aktier kommer att finnas på Axfoods hemsida och hos bolaget (på ovan angivna adresser) från och med den 22 februari 2017.

Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kan begäras på telefon 08‑402 90 51 eller per post till Axfood Aktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB, Box 7841, 103 98 Stockholm. Som en service till aktieägarna kommer kallelsen att skickas till samtliga aktieägare (till den i aktieboken anmälda adressen). Detta utskick kommer att ske i anslutning till att kallelsen publiceras. Den tryckta versionen av årsredovisningen skickas till de aktieägare som särskilt begär det hos bolaget omkring en vecka före årsstämman.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar vid årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i februari 2017

Axfood Aktiebolag (publ)

Styrelsen