Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Beslut fattade vid Axfoods årsstämma

15 mars 2017

Årsstämman i Axfood Aktiebolag (publ) hölls den 15 mars 2017 i Stockholm.  

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 6 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 17 mars 2017. Utdelningen beräknas utbetalas den 22 mars 2017.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att styrelsens arvode ska utgå med sammanlagt 3 225 000 kronor, varav 675 000 kronor till ordföranden (oförändrat), 500 000 kronor till vice ordföranden (oförändrat) och 410 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 400 000).

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sju stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade om omval av Antonia Ax:son Johnson, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Mia Brunell Livfors, Ann Carlsson och Lars Olofsson samt nyval av Christer Åberg.


Christer Åberg är född 1966 och har studerat vid IHM Business School. Christer Åberg har varit vd för Hilding Anders International AB (2015-2016) och dessförinnan för Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB (2013-2015), Arla Foods AB (2009-2013) och för Atria Scandinavia AB (2006-2009). Han har även haft olika poster inom Unilever. Christer Åberg har lång erfarenhet och kompetens från handel och leverantörsledet samt produktkunskap inom dagligvaror. Christer Åberg är för närvarande styrelseledamot i Mekonomen Aktiebolag.

Mia Brunell Livfors omvaldes som styrelseordförande.

Riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes enligt valberedningens förslag och är överensstämmande med tidigare riktlinjer.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag och är överensstämmande med tidigare riktlinjer med justeringen att långsiktig rörlig ersättning ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram istället för genom långsiktig rörlig kontant ersättning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (”LTIP 2017”) för Axfood Aktiebolag (publ). Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av högst 200 000 aktier på Nasdaq Stockholm i syfte att säkra bolagets förpliktelser i anledning av LTIP 2017 och andra eventuella aktiebaserade incitamentsprogram. Stämman beslutade vidare om överlåtelse av aktier i Axfood till deltagare i LTIP 2017 som enligt villkoren för LTIP 2017 har rätt att erhålla aktier.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anställda inom Axfood-koncernen ska ges möjlighet att förvärva aktier i butiksbolag inom Hemköpskedjan. De personer som ska äga rätt att förvärva aktier är butikschefer (vd) för butiksbolag som bedrivs och/eller etableras inom Hemköpskedjan. Beslutet omfattar högst tio Hemköpsbutiker och gäller för tiden fram till nästa årsstämma i bolaget.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.axfood.se.

Årsstämman 2017 var Anders Strålman sista uppdrag som vd och koncernchef för Axfood Aktiebolag. Han efterträds av Klas Balkow från och med den 16 mars 2017.

För ytterligare information kontakta:
Mia Brunell Livfors, ordförande Axfood AB, telefon 08-701 61 00 (vx)
Anders Strålman, vd Axfood AB, telefon 070-293 16 93

För pressbilder från stämman kontakta Axfoods pressavdelning, telefon 0702-89 89 83

 Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2017 klockan 18.30.