Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Beslut vid Axfoods årsstämma 2018

14 mars 2018

Årsstämman omvalde samtliga sittande styrelseledamöter och Jesper Lien och Stina Andersson valdes som nya styrelseledamöter. Årsstämman beslutade bland annat att lämna en utdelning om 7 kr per aktie och införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram.

Årsstämman omvalde samtliga sittande styrelseledamöter och Jesper Lien och Stina Andersson valdes som nya styrelseledamöter. Årsstämman beslutade bland annat att lämna en utdelning om 7 kr per aktie och införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram.

Foto: Elin Andersson

Årsstämman i Axfood Aktiebolag (publ) hölls onsdagen den 14 mars 2018 kl. 17.00 i Stockholm.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.

Utdelning

Stämman beslutade om en utdelning på 7,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för att få utdelning är fredagen den 16 mars 2018. Utdelningen beräknas utbetalas onsdagen den 21 mars 2018.

Styrelsen

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan några suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Antonia Ax:son Johnson, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Mia Brunell Livfors, Lars Olofsson och Christer Åberg. Stina Andersson och Jesper Lien valdes till nya styrelseledamöter. Mia Brunell Livfors omvaldes som styrelsens ordförande.

Styrelsearvoden

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 675 000 kronor till styrelsens ordförande, 520 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 425 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna.

Revisor

Stämman omvalde Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2020. Hans Wáren kommer även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2019 ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad året före årsstämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i allt väsentligt överensstämmer med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2017.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP)

LTIP 2018

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2018). Programmet överensstämmer i allt väsentligt med LTIP 2017.

LTIP 2018 omfattar cirka 75 anställda bestående av bolagsledningen i Axfood och medlemmar i ledningsgrupperna för Axfoods dotterbolag samt vissa andra personer i ledningsfunktioner. För att delta i LTIP 2018 krävs ett eget aktieägande i Axfood som allokeras till LTIP 2018. Deltagarna kommer, beroende på deltagarkategori, att ges möjlighet att allokera maximalt 4700, 850 eller 250 aktier till programmet. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Axfood förutsatt att vissa villkor uppfylls. För att så kallade matchningsaktierätter ska berättiga deltagaren att erhålla aktier i Axfood krävs fortsatt anställning i Axfood-koncernen under intjänandeperioden, att det egna aktieägandet i Axfood har bestått under samma tid samt att totalavkastningen på bolagets aktier (TSR) under 2018-2020 överstigit noll procent. Tilldelning av aktier med stöd av så kallade prestationsaktierätter kräver fortsatt anställning i Axfood-koncernen och att det egna aktieägandet bestått samt baseras på dels bolagets TSR i jämförelse med SIX Return Index, dels Axfood-koncernens totala genomsnittliga omsättningstillväxt under förutsättning att en viss genomsnittlig EBIT-marginal uppnåtts. Maximalt antal aktier i Axfood som kan tilldelas enligt LTIP 2018 ska vara begränsat till 240 000. Baserat på en oförändrad aktiekurs under programmets löptid, en intjänandeperiod om tre år samt vissa ytterligare antaganden beräknas den totala kostnaden för LTIP 2018 inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 39 miljoner kronor.

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2018 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till eget aktieägande i Axfood. LTIP 2018 bedöms vidare underlätta för Axfood att rekrytera och behålla personer i bolagsledningen och andra nyckelpersoner.

Förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av högst 240 000 egna aktier. Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så kallade spreaden). Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förplik-telser i anledning av LTIP 2018 och andra eventuella aktiebaserade incitamentsprogram.

Stämman beslutade vidare om överlåtelse av högst 240 000 aktier i Axfood till deltagare i LTIP 2018 som enligt villkoren för LTIP 2018 har rätt att erhålla aktier.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Stämman beslutade att anställda inom Axfood-koncernen ska ges möjlighet att förvärva aktier i butiksbolag inom Hemköpskedjan, på motsvarande villkor som de som godkänts av tidigare årsstämmor. De personer som ska äga rätt att förvärva aktier är butikschefer (VD) för butiks-bolag som bedrivs och/eller etableras inom Hemköpskedjan. Beslutet omfattar högst tio Hemköpsbutiker och gäller för tiden fram till Axfoods årsstämma 2019. 

Fullständig information och beslut

Samtliga beslut var i enlighet med de av styrelsen respektive valberedningen lämnade förslagen till stämman.

Fullständig information kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.axfood.se.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood, 072-23 606 43                               .                                                                     

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 14 mars 2018, klockan 19:10 (CET).