Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Beslut vid Axfoods årsstämma 2019

21 mars 2019

Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter utom Antonia Ax:son Johnson som hade avböjt omval. Årsstämman beslutade bland annat att lämna en utdelning om 7 kr per aktie och att införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram.

Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter utom Antonia Ax:son Johnson som hade avböjt omval. Årsstämman beslutade bland annat att lämna en utdelning om 7 kr per aktie och att införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram.

Årsstämman i Axfood Aktiebolag (publ) hölls torsdagen den 21 mars 2019 i Stockholm.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Utdelning
Stämman beslutade om en utdelning på 7,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för att få utdelning är måndagen den 25 mars 2019. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 28 mars 2019.

Styrelsen 
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan några suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Stina Andersson, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Mia Brunell Livfors, Jesper Lien, Lars Olofsson och Christer Åberg. Mia Brunell Livfors omvaldes som styrelsens ordförande.

Styrelsearvoden
Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 690 000 kronor till styrelsens ordförande, 530 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 435 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna.

Valberedning
Stämman beslutade om riktlinjer för Axfoods valberedning inför kommande årsstämma, vilka överensstämmer med de riklinjer som antogs av årsstämman 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som överensstämmer med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2018.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP)
LTIP 2019
Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2019). Programmet överensstämmer i allt väsentligt med LTIP 2017 och LTIP 2018 med ett tillägg om ytterligare ett prestationsmål avseende hållbarhetscertifierade varor.

LTIP 2019 omfattar cirka 75 anställda bestående av bolagsledningen i Axfood och medlemmar i ledningsgrupperna för Axfoods dotterbolag samt vissa andra personer i ledningsfunktioner. För att delta i LTIP 2019 krävs ett eget aktieägande i Axfood som allokeras till LTIP 2019. Deltagarna kommer, beroende på deltagarkategori, att ges möjlighet att allokera maximalt 4 700, 850 eller 250 aktier till programmet. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Axfood förutsatt att vissa villkor uppfylls. För sådan tilldelning krävs fortsatt anställning i Axfood-koncernen under intjänandeperioden och att det egna aktie-ägandet i Axfood har bestått under samma tid. Tilldelning av aktie för serie A kräver att totalavkastningen på bolagets aktier (TSR) under mätperioden överstigit noll procent. Tilldelning av aktier för serie B baseras på Axfood-koncernens totala genomsnittliga omsättningstillväxt och förutsätter att en viss genomsnittlig EBIT-marginal uppnåtts. Tilldelning av aktier för serie C baseras på bolagets TSR i jämförelse med SIX Return Index och tilldelning av aktier för serie D förutsätter att Axfood-koncernens försäljningsandel av hållbarhetscertifierade varor ökar. Maximalt antal aktier i Axfood som kan tilldelas enligt LTIP 2019 ska vara begränsat till 265 000. Baserat på en oförändrad aktiekurs under programmets löptid, en intjänandeperiod om tre år samt vissa ytterligare antaganden beräknas den totala kostnaden för LTIP 2019 inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 38,1 miljoner kronor. De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2019 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till eget aktieägande i Axfood. LTIP 2019 bedöms vidare underlätta för Axfood att rekrytera och behålla personer i bolagsledningen och andra nyckelpersoner.

Förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av högst 265 000 egna aktier. Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så kallade spreaden). Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser i anledning av LTIP 2019 och andra eventuella aktiebaserade incitamentsprogram.

Stämman beslutade vidare om överlåtelse av högst 265 000 aktier i Axfood till deltagare i LTIP 2019 som enligt villkoren för LTIP 2019 har rätt att erhålla aktier.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag
Stämman beslutade att anställda inom Axfood-koncernen ska ges möjlighet att förvärva aktier i butiksbolag inom Hemköpskedjan, på motsvarande villkor som de som godkänts av tidigare årsstämmor. De personer som ska äga rätt att förvärva aktier är butikschefer (VD) för butiksbolag som bedrivs och/eller etableras inom Hemköpskedjan. Beslutet omfattar högst tio Hemköpsbutiker och gäller för tiden fram till Axfoods årsstämma 2020. 

Fullständig information och beslut
Samtliga beslut var i enlighet med de av styrelsen respektive valberedningen lämnade förslagen till stämman.

Fullständig information kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.axfood.se.