Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

En stark start på 2019

25 april 2019

Axfoods första kvartal kännetecknas både av en stark tillväxt och ett ökat resultat. Med en hög aktivitet i utvecklingen av erbjudandet fortsätter vi att ta marknadsandelar, där den mycket positiva utvecklingen inom framförallt Willys och Axfood Snabbgross fortsätter. Beslut är fattat om plats och leverantör för vårt nya högautomatiserade logistikcenter som ska vara i full drift 2023.

Klas20Balkow2010

Axfoods första kvartal kännetecknas både av en stark tillväxt och ett ökat resultat. Med en hög aktivitet i utvecklingen av erbjudandet fortsätter vi att ta marknadsandelar, där den mycket positiva utvecklingen inom framförallt Willys och Axfood Snabbgross fortsätter. Beslut är fattat om plats och leverantör för vårt nya högautomatiserade logistikcenter som ska vara i full drift 2023.

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar första kvartalet 2019:

”När jag summerar första kvartalet står det klart att Axfood följer upp rekordåret 2018 med ett starkt första kvartal 2019. I år dessutom utan draghjälp från påsken, en av årets viktigaste mathelger. Bakom utvecklingen ligger våra tydliga och särskiljande matkoncept som uppskattas av såväl befintliga som nya kunder. Vi har i kvartalet ökat besöken både till våra butiker och till vår e-handel.

Willys fantastiska utveckling håller i sig med en betydande försäljningstillväxt, ökade marknadsandelar och stärkta marginaler. Hemköpskedjan växer mer än marknaden, drivet av en hög tillväxttakt i franchisedelen. Samtidigt präglades Hemköps resultat av de satsningar vi gör för att ytterligare stärka kundmötet i butik. Positivt är också den omsättnings- och resultattillväxt som Axfood Snabbgross fortsätter att visa. Dagab växer och redovisar ett resultat i nivå med förra året.”

Sammanfattning av första kvartalet

 Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 11 931 Mkr (11 444), en ökning med 4,2 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 485 Mkr (435), en ökning med 11,6 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent (3,8). Den nya redovisningsstandarden för leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet positivt med 43 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,4 procentenheter.

 Periodens resultat uppgick till 354 Mkr (338) och resultat per aktie före utspädning till 1,68 kr (1,61).

 Årsstämman fastställde styrelsens utdelningsförslag om 7,00 kr (7,00) per aktie.

 Avsiktsförklaringar har ingåtts med Witron om att använda bolagets teknologi för det högautomatiserade logistikcentret samt med fastighetsägaren NREP Logicenters om att förlägga logistikcentret till Bålsta nordväst om Stockholm.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 Axfood har tecknat avtal om samarbete med butikskedjan Östenssons som blir franchisetagare inom Hemköp från och med den 1 september 2019.

 Axfoods styrelse har beslutat om återköp av högst 265 000 aktier kopplat till det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet LTIP 2019.

Välkomna till dagens webbsänding/telefonkonferens, där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar delårsrapporten för första kvartalet 2019 med början 09.30.

För att följa webbsändningen se www.axfood.se eller ring in:
Sverige: +46 8 50 55 83 57
Storbritannien: +44 333 300 9262
USA: +1 833 526 8382

För ytterligare information, kontakta:
Elisabet Johansson, Interim Head of Investor Relations,
Axfood AB, tel +46 (0)72 23 606 43

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 klockan 7:00.


Axfood delårsrapport Q1 2019 FINAL