Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Ett framgångsrikt 2019

6 februari 2020

2019 var ett år då vi återigen växte mer än marknaden och förbättrade vårt resultat samtidigt som vi gjorde offensiva satsningar och investeringar som kommer att skapa värde på sikt. Vi har också fortsatt vårt arbete med att verka för ett mer hållbart samhälle och är väl rustade för att även under 2020 möta de utmaningar och möjligheter vi ställs inför.

Klas Balkow Axfood Foto: Magnus Fond

2019 var ett år då vi återigen växte mer än marknaden och förbättrade vårt resultat samtidigt som vi gjorde offensiva satsningar och investeringar som kommer att skapa värde på sikt. Vi har också fortsatt vårt arbete med att verka för ett mer hållbart samhälle och är väl rustade för att även under 2020 möta de utmaningar och möjligheter vi ställs inför.

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar bokslutskommunikén 2019:
”Det är med stolthet jag ser tillbaka på det gångna året och de tydliga framsteg vi gjort inom många områden. Ett starkt fjärde kvartal avslutade ett framgångsrikt 2019 med god tillväxt i såväl våra butiker som inom e-handeln och vår nettoomsättning översteg för första gången 50 miljarder kronor. Vi har alla kunnat följa Willys framfart men det är viktigt att poängtera att alla våra varumärken och verksamheter bidrar till att vi fortsätter stärka vår marknadsposition.”

Sammanfattning av fjärde kvartalet

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 13 040 Mkr (12 370), en ökning med
  5,4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 487 Mkr (425), en ökning med 14,6 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,4). Den nya redovisningsstandarden för leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet positivt med 45 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,3 procentenheter.
 • Periodens resultat uppgick till 359 Mkr (328) och resultatet per aktie före utspädning till
  1,68 kr (1,54).
 • Avtal tecknat med Witron avseende automation av Axfoods nya högautomatiserade logistikcenter i linje med tidigare kommunicerad avsiktsförklaring.

Sammanfattning av januari-december

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 50 740 Mkr (48 085), en ökning med 5,5 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 288 Mkr (2 025), en ökning med 13,0 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent (4,2). Den nya redovisningsstandarden för leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet positivt med 174 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,3 procentenheter.
 • Periodens resultat uppgick till 1 679 Mkr (1 577) och resultat per aktie före utspädning till 7,87 kr (7,41).

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 7,25 kronor per aktie (7,00). Styrelsen har vidare beslutat att ändra koncernens utdelningspolicy så att utdelningen delas upp på två betalningstillfällen.
 • Investeringarna under 2020 förväntas uppgå till 900-1 000 Mkr exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar.
 • Under 2020 planerar Axfood att etablera 5-10 nya butiker.
 • Simone Margulies tillträdde som vd för Hemköpskedjan AB den 1 februari 2020.

Axfood presenterar bokslutskommunikén 2019 på Norra Stationsgatan 80A kl 9:00 idag. Rapporten kommer att presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon. För att följa presentationen se www.axfood.se eller ring in: Sverige: +46 850 558 350, Storbritannien: +44 333 300 9269, USA: +1 833 823 0587

För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 730 49 18 44

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020 klockan 7:00.

Kategorier: Axfood