Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Tillväxt och ökad lönsamhet

22 april 2020

Axfood rapporterar ett starkt första kvartal med en fortsatt hög tillväxt och förbättrad lönsamhet. Detta samtidigt som det är en omvälvande och exceptionell tid, en situation i vilken livsmedelsbranschen har en viktig och samhällsbärande roll i att förse hela landet med mat och dagligvaror. Det nya coronaviruset Covid-19 har haft och kommer att fortsätta ha en stor påverkan på samhället, och så även på företagets verksamhet.

Garant krossade tomater

Axfood rapporterar ett starkt första kvartal med en fortsatt hög tillväxt och förbättrad lönsamhet. Detta samtidigt som det är en omvälvande och exceptionell tid, en situation i vilken livsmedelsbranschen har en viktig och samhällsbärande roll i att förse hela landet med mat och dagligvaror. Det nya coronaviruset Covid-19 har haft och kommer att fortsätta ha en stor påverkan på samhället, och så även på företagets verksamhet.

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2020:”Årets första kvartal har varit ett mycket speciellt kvartal. Efter en stabil inledning på året resulterade spridningen av Covid-19 i ett kraftigt förändrat köpbeteende hos konsumenterna under senare delen av kvartalet. Mer eller mindre över en natt ökade trycket i såväl butik som inom e-handeln då kunder började bunkra basvaror. Bunkringen innebar en kraftig försäljningstillväxt under denna period, men också stora påfrestningar på varuförsörjningen som kämpade med att upprätthålla en rimlig servicegrad. Om vi ser till kvartalet som helhet växte Axfood återigen snabbare än marknaden. Kvartalet har präglats av febril aktivitet och stor kreativitet för att på olika sätt hantera allt som den nya situationen har fört med sig. Även om fokus under senare delen av kvartalet har riktats mot att upprätthålla en stabil varuförsörjning i rådande situation har vi fortsatt investera i att utveckla vår verksamhet för framtida tillväxt. Integrationen av det gemensamma e-handelslagret i Göteborg har genomförts och vi har också tecknat avtal om utbyggnation av e-handelslagret i Stockholm. Arbetet med vårt nya logistikcenter i Bålsta fortskrider enligt plan och avtal har nu tecknats med Witron om drift och funktionalitet av automationen.”

Sammanfattning av första kvartalet

  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 13 067 Mkr (11 931), en ökning med 9,5 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 544 Mkr (485), en ökning med 12,0 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (4,1).

  • Periodens resultat uppgick till 402 Mkr (354) och resultatet per aktie före utspädning till 1,93 kr (1,68).

  • Årsstämman den 18 mars beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna om 7,25 kr (7,00) per aktie. Utdelningsbeloppet delas upp i två utbetalningar. Den första utbetalningen om 3,75 kr per aktie betalades ut i mars. Den andra utbetalningen om 3,50 kr per aktie betalas ut i september.

  • Under det första kvartalet påverkades Axfoods verksamhet av ändrat köpbeteende hos konsumenterna som en följd av spridningen av det nya coronaviruset, Covid-19. Konsumenternas bunkring av dagligvaror innebar en kraftig försäljningstillväxt under slutet av kvartalet. Vissa verksamheter påverkades dock negativt, såsom Axfood Snabbgross, Urban Deli och Eurocash.

Väsentliga händelser efter balansdagen

  • Axfoods styrelse har beslutat om återköp av högst 310 000 aktier kopplat till det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet LTIP 2020.

Axfood presenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2020 i en telefonkonferens kl 9:30 idag. Rapporten kommer att presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon. För att följa presentationen se www.axfood.se eller ring in:
Sverige: +46 850 558 354, Storbritannien: +44 333 300 9267, USA: +1 833 823 0586

 

Kategorier: Axfood