Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Fortsatt tillväxt för Axfood i en omvälvande tid

15 juli 2020

Axfoodkoncernen fortsätter att prestera och växa mer än marknaden. Den mycket starka utvecklingen inom delar av verksamheten, där Willysbutikernas accelererade tillväxttakt är särskilt utmärkande, har kompenserat för de delar av verksamheten som påverkats kraftigt negativt av coronapandemin. Trots dessa utmaningar summerar Axfood ett kvartal med stark tillväxt och bibehållen lönsamhet.

Garant baljväxtfärs bolognese webres

Axfoodkoncernen fortsätter att prestera och växa mer än marknaden. Den mycket starka utvecklingen inom delar av verksamheten, där Willysbutikernas accelererade tillväxttakt är särskilt utmärkande, har kompenserat för de delar av verksamheten som påverkats kraftigt negativt av coronapandemin. Trots dessa utmaningar summerar Axfood ett kvartal med stark tillväxt och bibehållen lönsamhet.

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för det andra kvartalet 2020:

”Under andra kvartalet rapporterar Axfood en ökad försäljning och växte återigen snabbare än marknaden med en butiksomsättningstillväxt om 8,3 procent. En mycket stark jämförbar tillväxt för Willysbutikerna, som i en tid av stor ekonomisk osäkerhet gynnas av att ha positionen som Sveriges ledande lågpriskedja, kompenserade för de delar av verksamheten som påverkats negativt under pandemin. Vi har under kvartalet fortsatt jobba hårt för att växla upp vårt digitala erbjudande och arbetssätt vilket bidragit till att vi även i e-handeln fortsätter växa snabbare än marknaden med en tillväxt om hela 128 procent. Pandemin har inneburit att allt fler e-handlar och vi ser en stadig tillströmning av kunder, inte minst bland äldre konsumenter. Samtidigt som vi lagt mycket kraft vid att möta upp mot nya behov och beteenden har vi under kvartalet fortsatt arbeta med hållbarhetsfrågorna och med att ta steg i att utveckla vår verksamhet för framtiden.”

Sammanfattning av andra kvartalet

  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 13 570 Mkr (13 038), en ökning med 4,1 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 605 Mkr (601), en ökning med 0,7 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent (4,6).

  • Periodens resultat uppgick till 446 Mkr (429) och resultatet per aktie före utspädning till 2,22 kr (2,01).

  • Kvartalet präglades av ett ändrat köpbeteende hos konsumenterna som en följd av spridningen av coronaviruset, Covid-19. En ökad konsumtion av mat i hemmen påverkade försäljningstillväxten positivt. Vissa verksamheter med exponering mot café och restaurang och gränshandeln samt i flödeslägen där kundtillströmningen minskat markant påverkades dock negativt.

  • För att säkra bolagets åtagande gällande villkorade matchnings- och prestationsaktier enligt LTIP 2020 har Axfood återköpt 258 000 aktier för totalt 53 Mkr under kvartalet.

Sammanfattning av första halvåret

  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 26 636 Mkr (24 969), en ökning med 6,7 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 148 Mkr (1 086), en ökning med 5,7 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 procent (4,4).

  • Periodens resultat uppgick till 848 Mkr (783) och resultatet per aktie före utspädning till 4,15 kr (3,69).

Axfood presenterar delårsrapporten för det andra kvartalet 2020 i en telefonkonferens kl 9:30 idag. Rapporten kommer att presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon. För att följa presentationen se www.axfood.se eller ring in: Sverige: +46 8 505 583 54, Storbritannien: +44 333 300 9035, USA: +1 833 823 0590

 

För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 730 49 18 44

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 klockan 7:00.

 

Kategorier: Axfood