Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Ökade marknadsandelar och starkt resultat

22 oktober 2020

Axfood summerar ett starkt kvartal med en tillväxt som återigen överträffar marknaden samt levererar en förbättrad lönsamhet. En imponerande utveckling för Willysbutikerna och en återhämtning för Snabbgross kompenserade mer än väl för de verksamheter som fortsatt utmanas av rådande pandemi.

Fond Fond-2

Axfood summerar ett starkt kvartal med en tillväxt som återigen överträffar marknaden samt levererar en förbättrad lönsamhet. En imponerande utveckling för Willysbutikerna och en återhämtning för Snabbgross kompenserade mer än väl för de verksamheter som fortsatt utmanas av rådande pandemi.

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2020:
”Axfood fortsätter att ta marknadsandelar och särskilt utmärkande är tillväxten för butikskedjan Willys som stärker sin position som Sveriges ledande lågpriskedja. Tredje kvartalets resultat var starkt och trots utmaningar inom delar av verksamheten förbättrade vi vår lönsamhet. Rådande pandemi ställer höga krav på våra verksamheter, vilket innebär ett stort fokus på att ställa om för att möta förändrade kundbehov och beteenden. Trots detta fortsätter vi att i hög takt utveckla vår verksamhet inom många områden.”

Sammanfattning av tredje kvartalet

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 13 426 Mkr (12 731), en ökning med 5,5 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 796 Mkr (715), en ökning med 11,3 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 5,9 procent (5,6).
 • Periodens resultat uppgick till 605 Mkr (536) och resultatet per aktie före utspädning till 2,95 kr (2,50).
 • I september utbetalades 3,50 kr per aktie, den andra delen av utdelningen till aktieägarna om totalt 7,25 kr (7,00) per aktie.
 • Kvartalet präglades av ett ändrat köpbeteende hos konsumenterna som en följd av coronaviruset, Covid-19. En ökad konsumtion av mat i hemmen påverkade försäljningen positivt. Vissa verksamheter med exponering mot café och restaurang och gränshandeln samt i flödeslägen där kundtillströmningen minskat markant påverkades dock negativt, om än i mindre utsträckning än under andra kvartalet.
 • Beslut har fattats om att Snabbgross under slutet av året lanserar ett nytt butikskoncept för konsumenter, Snabbgross Club.

Sammanfattning av januari-september

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 40 062 Mkr (37 700), en ökning med 6,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 944 Mkr (1 801), en ökning med 7,9 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,9 procent (4,8).
 • Periodens resultat uppgick till 1 454 Mkr (1 319) och resultatet per aktie före utspädning till 7,10 kr (6,19).

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Den 1 oktober började Axfoods nya IT-direktör Karin Hedlund sin introduktionsperiod i bolaget för att tillträda sin tjänst under november månad.
 

Axfood presenterar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2020 i en telefonkonferens kl 9:30 idag. Rapporten kommer att presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon. För att följa presentationen se www.axfood.se eller ring in:
Sverige: +46 8 505 583 69, Storbritannien: +44 333 300 9260, USA: +1 833 526 8347


För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 730 49 18 44

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 klockan 7:00.

Kategorier: Axfood