Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood kapitalmarknadsdag 2021: Höjt lönsamhetsmål – Willys e-handel når ”break-even” redan i år

16 december 2021

Vid Axfoods kapitalmarknadsdag presenterades koncernens nya höjda lönsamhetsmål och fördjupad information om pågående framtidssatsningar som lägger grunden för en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt. Bland annat beskrivs att Willys e-handel når break- even redan i år, att övriga butikskoncept stärker positionen och hur omfattande satsningar inom logistik och automation leder till kostnadsbesparingar och en effektiv och hållbar logistikplattform för många år framåt.

Klas och Anders Fond-Fond 2

Vid Axfoods kapitalmarknadsdag presenterades koncernens nya höjda lönsamhetsmål och fördjupad information om pågående framtidssatsningar som lägger grunden för en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt. Bland annat beskrivs att Willys e-handel når break- even redan i år, att övriga butikskoncept stärker positionen och hur omfattande satsningar inom logistik och automation leder till kostnadsbesparingar och en effektiv och hållbar logistikplattform för många år framåt.

– Vi håller högt tempo i utvecklingen av vår koncerns alla delar och fortsätter ta stora kliv framåt under kommande år. Vi har stort fokus på att ytterligare förbättra konkurrenskraften genom vår portfölj av starka och särskiljande varumärken, och förvärvet av Bergendahls Food och partnerskapet med City Gross innebär dessutom nya spännande möjligheter för oss att utveckla vårt erbjudande av prisvärd, bra och hållbar mat. Vi fortsätter också att utveckla en optimerad logistikplattform, med mer automation, en ökad grad av digitalisering och ett mer datadrivet arbetssätt. Med de här satsningarna ska vi fortsätta växa mer än marknaden och bli än mer effektiva, och vi kan därmed höja vårt långsiktiga lönsamhetsmål, vilket visar på kraften i det vi gör, säger Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood.

 

En familj av olika koncept i samverkan – Willys e-handel når ”break-even” redan i år

Axfoods olika koncept fortsätter att utvecklas och stärka sina positioner på marknaden. Med sin unika position och sitt starka varumärke tar Willys marknadsandelar och attraherar allt fler konsumenter. Nyligen passerades tre miljoner medlemmar i lojalitetsprogrammet Willys Plus. Inom e-handeln har Willys en stark position och med ett tydligt och konkurrenskraftigt erbjudande beräknas lönsamheten från e-handeln nå ”break-even” i år.

– Vi har en framgångsrik e-handel som växt betydligt mer än marknaden de senaste åren, och vi räknar med att nå ”break-even” inom e-handeln redan i år. Lönsamhet inom e-handeln är en svår nöt att knäcka, i synnerhet för hemleveranser som är särskilt kostnadsdrivande. Men med stort fokus på omnikanalupplevelsen i både butik och online, stora framgångar för upphämtning i butik genom Willys Hämta och en transparent avgiftsmodell kan vi nu nå den här stora milstolpen, säger Thomas Evertsson, vd för Willys.

Hemköp fortsätter att utveckla sitt koncept, och med sin tydliga hållbarhetsprofil och kundprogrammet Klubb Hemköp ökar lojaliteten kontinuerligt hos kunderna. Snabbgross koncept, kundbas och marknadsandel har stärkts under året och det medlemsbaserade konceptet Snabbgross Club skapar helt nya möjligheter för tillväxt. Genom partnerskapet och minoritetsandelen i City Gross ökar Axfood vidare sin räckvidd samtidigt som det skapas nya förutsättningar för City Gross att vidareutveckla sitt koncept och att växa såväl organiskt som genom nyetableringar.

 

Strategiskt partnerskap med Mathem

Tidigare i veckan kommunicerades att Axfood ingår ett strategiskt samarbete med Mathem, och blir ny delägare i bolaget, genom att Axfood avyttrar Mat.se mot betalning i aktier i Mathem, och därmed går två starka renodlad e-handelsaktör inom hemleveranser samman. Samtidigt ingår Mathem ett långsiktigt leverans- och samarbetsavtal med Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab. Köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis för Mat.se uppgår till 688 Mkr och betalning sker i nyemitterade aktier i Mathem motsvarande en ägarandel om 16,5 procent.

 

Optimering av framtida logistikplattform ger stora kostnadsbesparingar

För att utveckla en än mer hållbar, effektiv och konkurrenskraftig varuförsörjning tar Axfood stora kliv och säkrar basen för en rikstäckande logistikplattform av högsta klass för många år framåt. Investeringen i det nya högautomatiserade logistikcentret i Bålsta utanför Stockholm kompletteras med satsningarna på ett nytt och automatiserat e-handelslager i Backa i Göteborg, utbyggnad med automatisering av befintligt höglager i Backa i Göteborg samt automatisering av det nya och större rikslagret för frukt och grönt som just börjat byggas i Landskrona. Satsningarna förväntas ge effektivitetsförbättringar med start 2024. Effektivitetsförbättningarna beräknas uppgå till 200-300 Mkr per år från 2025 och därefter öka till 300-400 Mkr per år från 2027.

– Med investeringarna i vår logistikplattform säkrar vi en rikstäckande, effektiv och hållbar lösning som resulterar i betydande kostnadsbesparingar, vilket ger oss förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt. Vi utvecklar ett modernt varuflöde med en väsentligt högre grad av automation och förbättrar därigenom såväl kunderbjudande som kundmöte, säger Nicholas Petterson, vd för Axfoods logistik- och inköpsbolag Dagab.

 

Investeringar om 2,6-2,7 Mdr under 2022 och en ökad etableringstakt med nya butiker

Investeringarna inom Axfood förväntas 2022 uppgå till 2,6-2,7 Mdr exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar, varav cirka 1,3 Mdr är hänförligt till logistikcentret i Bålsta där merparten avser delbetalning för automationslösningen, 100 Mkr är hänförligt till rikslagret för frukt och grönt i Landskrona där merparten avser delbetalning för automationslösningen samt 110 Mkr avser IT relaterat till Bergendahlsförvärvet. Under 2022 planerar Axfood att öka expansionstakten och etablera 8-13 nya butiker. Axfoods rörelseresultat kommer under nästa år att belastas med strukturkostnader om sammanlagt cirka 340 Mkr kopplade till det nya logistikcentret i Bålsta och integrationen av Bergendahls Food, där merparten beräknas infalla under andra halvåret 2022.

 

Höjt lönsamhetsmål och ambitiösa hållbarhetsmål

Sedan 2015 har Axfood överträffat lönsamhetsmålet om en långsiktig rörelsemarginal om minst 4 procent. Som en konsekvens av förvärvet av Bergendahls Food, som ger ökade volymer i grossistledet och engångskostnader kopplat till integrationen, kommer marginalen under en period att vara något lägre. Med de investeringar som nu görs inom logistiken, tillsammans med utvecklingen i våra kedjor, skapas goda förutsättningar för ökad lönsamhet över tid. Axfood höjer därför sitt lönsamhetsmål till att rörelsemarginalen långsiktigt ska uppgå till minst 4,5 procent.

Axfoods finansiella mål kring tillväxt och finansiell ställning ligger fast. Så även koncernens ambitiösa hållbarhetsmål, som inkluderar klimatambitionen om nettonollutsläpp från den egna verksamheten senast 2030, en halvering av matsvinnet inom den egna verksamheten till 2025 (basår 2015) samt en jämn könsfördelning på ledande positioner.

 

Webbsändning
Axfoods kapitalmarknadsdag hålls digitalt på svenska med engelsk översättning i realtid och webbsänds live för registrerade deltagare klockan 13.00 idag. Länk till webbsändningen finns tillgänglig via www.axfood.se/investerare. Under eventet kommer deltagarna ges möjlighet att ställa frågor. En inspelning av kapitalmarknadsdagen samt presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt i efterhand.
 

För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations Axfood, 073-049 18 44, alexander.bergendorf@axfood.se
Magnus Törnblom, presschef Axfood, 070-266 27 12, magnus.tornblom@axfood.se

Kategorier: Axfood Hemköp Willys Snabbgross Dagab