Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Ett framgångsrikt år med bra tillväxt och lönsamhet

3 februari 2022

Axfood avslutar ett händelserikt och historiskt år med ett starkt fjärde kvartal där tillväxten var högre än marknadens och resultatet förbättrades. Koncernens koncept stärker marknadspositionerna samtidigt som stora strukturella förändringar genomförs som skapar förutsättningar för en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt.

klasbalkow-axfood-foto magnus fond

Axfood avslutar ett händelserikt och historiskt år med ett starkt fjärde kvartal där tillväxten var högre än marknadens och resultatet förbättrades. Koncernens koncept stärker marknadspositionerna samtidigt som stora strukturella förändringar genomförs som skapar förutsättningar för en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt.

Vd och koncernchef Klas Balkow kommenterar bokslutskommunikén för 2021:

”Detta intensiva år avslutas med ett starkt fjärde kvartal. Butiksomsättningstillväxten om 3,1 procent överträffar marknadens tillväxt och dessutom levererar vi ett förbättrat resultat och en rörelsemarginal om 4,3 procent.”

”Vi summerar ett intensivt år med hög takt i utvecklingen, och konstaterar att 2021 förmodligen är det mest händelserika året i Axfoods historia. Vi har verkat i en pandemi som utmanat med nya kundbeteenden och köpmönster, där vårt främsta fokus har varit våra medarbetares och kunders välmående. Vi har samtidigt gjort omfattande investeringar i framtidens logistikstruktur och digitala utveckling samt förvärvat partihandelsverksamheten Bergendahls Food och en minoritetsandel i stormarknadskedjan City Gross. I december tillkännagav vi ytterligare en viktig strategisk affär, partnerskapet med Mathem, som just nu prövas av Konkurrensverket. Det är glädjande att med en stark bokslutskommuniké stänga det kanske mest intensiva och omvälvande året för Axfood hittills. Ett år då vi tillsammans med våra medarbetare över hela landet tagit stora kliv mot vår vision att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat.”

Sammanfattning av fjärde kvartalet

 • Den 1 oktober slutfördes förvärvet av Bergendahl Food AB och minoritetsposten om 9,9 procent i City Gross Sverige AB.
 • Nettoomsättningen ökade 25,1 procent till 17 062 Mkr (13 663). Nettoomsättningen exklusive Bergendahls Food ökade med 5,6 procent.
 • Axfoodgruppens butiksomsättning uppgick till 12 424 Mkr (12 047), en ökning med 3,1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 739 Mkr (566) och inkluderade jämförelsestörande poster om totalt 86 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 procent (4,1). Det justerade rörelseresultatet uppgick till 653 Mkr (566), en ökning med 15,5 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 3,8 procent (4,1).
 • Periodens resultat uppgick till 608 Mkr (409) och resultatet per aktie före utspädning till 2,92 kronor (2,02).
 • Axfood ingick avtal om ett strategiskt samarbete med Mathem, och blir ny delägare med en ägarandel om 16,5 procent i bolaget, genom att Axfood avyttrar Mat.se mot betalning i aktier i Mathem. Transaktionens genomförande är villkorat godkännande från Konkurrensverket.
 • Höjt lönsamhetsmål till att rörelsemarginalen långsiktigt ska uppgå till minst 4,5 procent (tidigare minst 4,0 procent).

Sammanfattning av januari-december

 • Nettoomsättningen uppgick till 57 891 Mkr (53 696), en ökning med 7,8 procent. Nettoomsättningen exklusive Bergendahls Food ökade med 2,8 procent.
 • Axfoodgruppens butiksomsättning uppgick till 47 835 Mkr (46 954), en ökning med 1,9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 704 Mkr (2 510). Rörelsemarginalen uppgick till 4,7 procent (4,7). Det justerade rörelseresultatet uppgick till 2 690 Mkr (2 510), en ökning med 7,2 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,6 procent (4,7).
 • Periodens resultat uppgick till 2 094 Mkr (1 862) och resultatet per aktie före utspädning till 10,28 kronor (9,12).

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 7,75 kronor per aktie (7,50). Utdelningen fördelas på två utbetalningar, 4,00 kronor per aktie i mars 2022 och 3,75 kronor per aktie i september 2022.

Investeringar och butiksetableringar 2022

 • Investeringarna inom Axfood under 2022 förväntas uppgå till 2 600-2 700 Mkr exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar.
 • Under 2022 planerar Axfood att etablera 8-13 nya butiker.
   
Axfood presenterar bokslutskommunikén 2021 i en webbsändning kl 9:30 idag.
Rapporten presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon.
För att följa presentationen se www.axfood.se eller ring in: Sverige: +46 8 505 583 74, Storbritannien: +44 333 300 9267, USA: +1 646 722 4904


För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 730 49 18 44

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2022 kl 7:00.

 

Kategorier: Axfood