Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Stark tillväxt präglad av förvärv och hög matprisinflation

15 juli 2022

I en exceptionell tid med hög matprisinflation fortsätter Axfood att växa betydligt mer än marknaden. Förvärvet av Bergendahls Food, ett starkt kvartal för Willys och en kraftig återhämtning för Eurocash och Snabbgross har bidragit till den mycket starka försäljningstillväxten och det ökade resultatet.

Garant recept efterra ttspizza mediumres

I en exceptionell tid med hög matprisinflation fortsätter Axfood att växa betydligt mer än marknaden. Förvärvet av Bergendahls Food, ett starkt kvartal för Willys och en kraftig återhämtning för Eurocash och Snabbgross har bidragit till den mycket starka försäljningstillväxten och det ökade resultatet.

Vd och koncernchef Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2022:

”De senaste månaderna har vi gått mot en matprisinflation som närmat sig dubbelsiffriga tal. Utvecklingen vi ser är en konsekvens av en rad omvärldsfaktorer som coronapandemin, kriget i Ukraina, kraftigt ökade el- och drivmedelspriser, brist på råvaror och förpackningar samt störningar i transportsektorn. Omvärldssituationen påverkar hela varuförsörjningskedjan, från primärproduktionen till vår egen verksamhet.

Den extremt höga takten på prisökningarna från våra leverantörer har ännu inte helt reflekterats i konsumentpriserna. Vidare har efterfrågan på kampanjvaror ökat och det fortsatt höga kostnadsläget för bland annat el och drivmedel påverkat negativt. Men tack vare vår mycket starka tillväxt i fysiska butiker, där Willys gynnas av rådande lågpristrend och av återgången i gränshandeln, samt ökade volymer av förvärvade Bergendahls Food redovisar vi ett högre resultat även detta kvartal. Dessutom bidrar avyttringen av Mat.se och en god kostnadskontroll i våra kedjor till den positiva resultatutvecklingen.”

Sammanfattning av andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 468 Mkr (13 903), en ökning med 32,8 procent, inklusive förvärvade Bergendahls Food.
 • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 13 803 Mkr (12 583), en ökning med 9,7 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 789 Mkr (607) inklusive jämförelsestörande poster om netto -39 Mkr (-54). Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 procent (4,4).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 828 Mkr (661), en ökning med 25,3 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent (4,8).
 • Periodens resultat uppgick till 590 Mkr (455) och resultatet per aktie före utspädning till 2,75 kronor (2,26).
 • Med stöd från årsstämmans bemyndigande och styrelsens beslut har en företrädesemission genomförts. Företrädesemissionen fulltecknades och Axfood har tillförts 1 499 Mkr före emissionskostnader.

Sammanfattning av första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 35 061 Mkr (27 106), en ökning med 29,3 procent, inklusive förvärvade Bergendahls Food.
 • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 26 514 Mkr (24 790), en ökning med 7,0 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 623 Mkr (1 172) inklusive jämförelsestörande poster om netto 143 Mkr (-54). Rörelsemarginalen uppgick till 4,6 procent (4,3).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1 480 Mkr (1 225), en ökning med 20,8 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (4,5).
 • Periodens resultat uppgick till 1 272 Mkr (885) och resultatet per aktie före utspädning till 6,02 kronor (4,40).

Axfood presenterar delårsrapporten för andra kvartalet i en telefonkonferens kl 9:30 idag 15 juli 2022.
Rapporten presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon.
För att följa presentationen se www.axfood.se eller ring in:
Sverige: +46 8 519 99 383, Storbritannien: +44 333 300 9267, USA: +1 646 722 4904

För ytterligare information, kontakta:
Elisabet Johansson, Acting Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 72 22 11650

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl 07:00

Kategorier: Axfood