Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Kraftig tillväxt summerar ett intensivt år

1 februari 2023

Axfood växte mer än dubbelt så mycket som marknaden, både i kvartalet och för helåret, och med det stärktes positionen ytterligare. Det är ett kvitto på att Sveriges konsumenter, som nu har allt mindre i plånboken på grund av den historiskt höga inflationen, uppskattar koncernens erbjudanden. Det gäller särskilt hos Willys som har ambitionen att leverera Sveriges billigaste matkasse.

AXFOOD HK gustavkaiser logo1

Axfood växte mer än dubbelt så mycket som marknaden, både i kvartalet och för helåret, och med det stärktes positionen ytterligare. Det är ett kvitto på att Sveriges konsumenter, som nu har allt mindre i plånboken på grund av den historiskt höga inflationen, uppskattar koncernens erbjudanden. Det gäller särskilt hos Willys som har ambitionen att leverera Sveriges billigaste matkasse.

Vd och koncernchef Klas Balkow kommenterar bokslutskommunikén 2022:

”2022 har varit ett minst sagt turbulent år. I en utmanande tid för hushållen har allt fler kunder kommit att uppskatta vårt erbjudande och alla våra koncept har stärkt sina marknadspositioner. Jag är stolt över sättet på vilket vi har navigerat i denna marknad, med stort engagemang och med siktet inställt på att säkerställa hög tillgänglighet av prisvärd, bra och hållbar mat. Sammantaget gör detta att Axfoods detaljhandelsomsättning under fjärde kvartalet ökar med hela 18 procent jämfört med totala dagligvarumarknadens försäljningstillväxt om knappt 8 procent. Lågpriskonceptet Willys redovisar en rekordhög tillväxttakt om 23 procent under fjärde kvartalet och växer därmed tre gånger mer än marknaden.

Vår kraftiga försäljningstillväxt gjorde att rörelseresultatet exkluderat jämförelsestörande poster ökade under fjärde kvartalet. Tillväxten har kompenserat för de kostnadsökningar vi haft, främst fortsatta prishöjningar från våra leverantörer som ännu inte fullt ut reflekterats i priset mot konsument. En ökad andel försäljning av kampanjvaror, samt ökade kostnader för bland annat drivmedel och el, har också påverkat vår marginal.

Parallellt med att hantera rådande marknadssituation och ta hand om den ökade kundtillströmningen har vi hållit ett högt tempo och nått nya milstolpar i våra framtidssatsningar. Efter konverteringen av partihandeln i våras slutfördes integrationen av förvärvade Bergendahls Food under fjärde kvartalet i samband med konverteringen av City Gross kassasystem. Under kvartalet invigdes det nya större rikslagret för frukt och grönt i Landskrona som ett led i att ytterligare utveckla och effektivisera logistikverksamheten för att möta framtida volymökningar. Även etableringen av det nya högautomatiserade logistikcentret Bålsta nådde en ny milstolpe under fjärde kvartalet när de första inleveranserna från leverantör togs emot.

Vi lämnar ett framgångsrikt år och går in i ett nytt med offensiva satsningar. Under 2023 ökar vi etableringstakten ytterligare och expanderar butiksnätverket med 10-15 nya butiker, varav majoriteten är Willysbutiker. Axfoods investeringar under 2023 uppskattas uppgå till 1,8-1,9 miljarder kronor. Axfood har en stark finansiell ställning och till årsstämman kommer styrelsen att föreslå en ökad utdelning till 8,15 kronor per aktie, vilket innebär en utdelningsandel som är i linje med tidigare år.”

Sammanfattning av fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 19 740 Mkr (17 062), en ökning med 15,7 procent.
 • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 15 180 Mkr (12 875), en ökning med 17,9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 502 Mkr (739) inklusive jämförelsestörande poster om netto -232 Mkr (86). Rörelsemarginalen uppgick till 2,5 procent (4,3).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 734 Mkr (653), en ökning med 12,3 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).
 • Periodens resultat uppgick till 353 Mkr (608) och resultatet per aktie före utspädning till 1,62 kronor (2,90).

Sammanfattning av januari-december

 • Nettoomsättningen uppgick till 73 474 Mkr (57 891), en ökning med 26,9 procent.
 • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 55 721 Mkr (49 815), en ökning med 11,9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3 101 Mkr (2 704) inklusive jämförelsestörande poster om netto
  -129 Mkr (14). Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (4,7).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 3 229 Mkr (2 690), en ökning med 20,1 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,4 procent (4,6).
 • Periodens resultat uppgick till 2 370 Mkr (2 094) och resultatet per aktie före utspädning till 11,04 kronor (10,20).
   

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 8,15 kronor per aktie (7,75). Utdelningen fördelas på två utbetalningar, 4,15 kronor per aktie i mars 2023 och 4,00 kronor per aktie i september 2023.
   

Investeringar och butiksetableringar 2023

 • Investeringarna under 2023 förväntas uppgå till 1 800-1 900 Mkr exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar.
 • Under 2023 planerar Axfood att etablera 10-15 nya butiker.


Axfood presenterar bokslutskommunikén 2022 i en webbsändning kl 9:30 idag, onsdagen den 1 februari 2023. Rapporten presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på axfood.se. Länk till registrering för att delta via telefonkonferens finns också tillgänglig på axfood.se. Efter registrering ges telefonnummer och konferens-ID för att kunna delta i telefonkonferensen.

 

För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 73 049 18 44

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2023 kl 07:00.

 

 

Kategorier: Axfood