Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Beslut vid Axfoods årsstämma 2023

22 mars 2023

Årsstämman omvalde samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Christer Åberg som avböjt omval samt valde in Thomas Ekman som ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade därutöver bland annat att lämna en utdelning om 8,15 kronor per aktie och att införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram.

Axfood årsstämma 2023

Årsstämman omvalde samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Christer Åberg som avböjt omval samt valde in Thomas Ekman som ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade därutöver bland annat att lämna en utdelning om 8,15 kronor per aktie och att införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram.

Årsstämman i Axfood Aktiebolag (publ) hölls den 22 mars 2023.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Utdelning
Stämman beslutade om en utdelning på 8,15 kronor per aktie. Utdelningsbeloppet delas upp i två utbetalningar om 4,15 kronor respektive 4,00 kronor. Avstämningsdagar för att få utdelning är fredagen den 24 mars och fredagen den 22 september 2023. Beräknade dagar för utbetalning av utdelningen är onsdagen den 29 mars respektive onsdagen den 27 september 2023. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är onsdagen den 22 mars respektive onsdagen den 20 september 2023.

Ersättningsrapport
Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport avseende 2022.

Arvoden till styrelse och övriga utskott
Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 800 000 kronor till styrelsens ordförande och 510 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Axfood. Utöver styrelsearvodet ska ytterligare arvode utgå till revisionsutskottets ordförande med 200 000 kronor, till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 100 000 kronor, till ersättningsutskottets ordförande med 75 000 kronor samt till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 50 0000 kronor. Utöver styrelsearvodet ska ytterligare 20 000 kronor utgå per fysiskt sammanträde som äger rum i Stockholm till deltagande ledamot som inte bor i Sverige.

Styrelsen
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan några suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Mia Brunell Livfors, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Christian Luiga, Peter Ruzicka och Sara Öhrvall. Thomas Ekman valdes som ny styrelseledamot. Mia Brunell Livfors omvaldes som styrelsens ordförande. Styrelseledamoten Christer Åberg hade avböjt omval.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, att som längst gälla fram till årsstämman 2027.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP)

LTIP2023

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP2023). Programmet överensstämmer i allt väsentligt med det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram som årsstämman 2022 beslutade att införa, med de förändringar att Swedish Match inte längre ingår i gruppen av jämförelsebolag för att mäta totalavkastningen på bolagets aktier (TSR) (”Referensgruppen”), och att antalet aktier som grupp 1, 2 och 3 föreslås kunna allokera till LTIP2023 sänks till det antal aktier som gällde för LTIP2021.

LTIP2023 omfattar cirka 80 anställda bestående av koncernledningen i Axfood och medlemmar i ledningsgrupperna för Axfoods dotterbolag samt vissa andra personer i ledningsfunktioner. För att delta i LTIP2023 krävs ett eget aktieägande i Axfood. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Axfood förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är fortsatt anställning i Axfoodkoncernen under intjänandeperioden, att det egna aktieägandet i Axfood har bestått under samma tid samt att vissa prestationsmål har uppfyllts, vilka är relaterade till TSR och Axfoodkoncernens totala genomsnittliga omsättningstillväxt förutsatt en viss genomsnittlig EBIT-marginal och ökad försäljningsandel av hållbarhetsmärkta varor. Maximalt antal aktier i Axfood som kan tilldelas enligt LTIP2023 ska vara begränsat till 330 000, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP2023 är att sammanlänka aktieägarnas respektive koncernledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till eget aktieägande i Axfood. LTIP2023 bedöms vidare underlätta för Axfood att rekrytera och behålla personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner.

Förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av högst 330 000 egna aktier. Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser i anledning av LTIP2023 och andra eventuella vid var tid förekommande, av en bolagsstämma beslutade, aktiebaserade incitamentsprogram. Stämman beslutade vidare om överlåtelse av högst 330 000 aktier i Axfood till deltagare i LTIP2023 som enligt villkoren för LTIP2023 har rätt att erhålla aktier.

Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman beslutade Axfoods styrelse att utnyttja bemyndigandet om förvärv av egna aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning genom tillägget av en ny paragraf som tillåter styrelsen att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

Fullständig information och beslut
Samtliga beslut var i enlighet med av styrelsen respektive valberedningen lämnade förslag till stämman. Fullständig information kring stämmans beslut finns på bolagets webbplats,
www.axfood.se.
För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 730 49 18 44, alexander.bergendorf@axfood.se 

Kategorier: Axfood