Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Fortsatt stark kundtillströmning och ökade marknadsandelar

25 oktober 2023

Under det tredje kvartalet fortsatte Axfood att redovisa en kraftig tillväxt och stabil lönsamhet, vilket är ett resultat av att kunderna uppskattar koncernens prisvärda och konkurrenskraftiga erbjudande. Samtidigt fortsätter den omfattande utvecklingsagendan för att stärka Axfood för framtiden, och under kvartalet togs inte minst stora steg i etableringen av koncernens nya lager- och logistikstruktur.

AXFOOD

Under det tredje kvartalet fortsatte Axfood att redovisa en kraftig tillväxt och stabil lönsamhet, vilket är ett resultat av att kunderna uppskattar koncernens prisvärda och konkurrenskraftiga erbjudande. Samtidigt fortsätter den omfattande utvecklingsagendan för att stärka Axfood för framtiden, och under kvartalet togs inte minst stora steg i etableringen av koncernens nya lager- och logistikstruktur.

Vd och koncernchef Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023:

”Axfood levererade trots höga jämförelsetal en mycket stark tillväxt om 13 procent under kvartalet, att jämföra med tillväxten inom dagligvaruhandeln om 6 procent. Axfoods tillväxt var således dubbelt så hög som marknadens, vilket följer den trend vi sett sedan början av förra året.

Willys redovisade återigen en exceptionell tillväxt som detta kvartal uppgick till hela 16 procent. Ökningstakten av nya kunder och medlemmar i Willys Plus ligger fortsatt på en hög nivå och dessutom ser vi att såväl befintliga som nya kunder blir alltmer lojala och handlar mer hos kedjan.

Med ett tydligt fokus på prisvärde växte Hemköp snabbare än marknaden för fjärde kvartalet i rad. På en marknad som främst gynnar lågprisaktörerna har Hemköp presterat starkt. Det är verkligen glädjande att se den utväxling kedjan fått från butiksmoderniseringar och sortimentsutveckling med fokus på hälsa och hållbarhet.

Vi ser samtidigt en viss avmattning på café- och restaurangmarknaden från tidigare höga nivåer. Trots detta gav Snabbgross satsningar på ett prisvärt och flexibelt erbjudande en bra tillväxt vilket resulterade i ökade marknadsandelar.

Likt trenden under det första halvåret ökade rörelseresultatet under det tredje kvartalet, och den justerade rörelsemarginalen var i linje med föregående år. Resultatutvecklingen förklaras av den starka försäljningstillväxten, vilken kompenserade för fortsatta marknadssatsningar i butikskedjorna, negativa valutaeffekter och operativa kostnadsökningar såsom ökade hyresnivåer och lönekostnader.

Det är med ödmjukhet inför den osäkra omvärld vi befinner oss i som jag sammanfattar ett starkt tredje kvartal för Axfood. Det är tydligt att allt fler kunder uppskattar erbjudandet inom våra olika butikskoncept och verksamheter. Tillsammans med alla engagerade medarbetare kommer vi att fortsätta hålla en hög ambitionsnivå och utvecklingstakt för att ytterligare stärka vår position på marknaden.”

Sammanfattning av tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 293 Mkr (18 674), en ökning med 8,7 procent.
 • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 15 873 Mkr (14 026), en ökning med 13,2 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 036 Mkr (975) inklusive jämförelsestörande poster om totalt -60 Mkr (-40). Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent (5,2).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1 095 Mkr (1 015), en ökning med 7,9 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 5,4 procent (5,4).
 • Periodens resultat uppgick till 738 Mkr (745) och resultatet per aktie före utspädning till 3,38 kr (3,40).
 • I september utbetalades 4,00 kr per aktie, den andra delen av utdelningen till aktieägarna om totalt 8,15 kr (7,75) per aktie.

Sammanfattning av januari-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 60 342 Mkr (53 735), en ökning med 12,3 procent.
 • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 47 196 Mkr (40 541), en ökning med 16,4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 609 Mkr (2 599) inklusive jämförelsestörande poster om totalt -179 Mkr (103). Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 procent (4,8).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 2 787 Mkr (2 496), en ökning med 11,7 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,6 procent (4,6).
 • Periodens resultat uppgick till 1 841 Mkr (2 017) och resultatet per aktie före utspädning till 8,50 kr (9,43).

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Hans Bax har utsetts till ny vd för Dagab och kommer den 1 februari 2024 att efterträda Nicholas Pettersson, som samtidigt tillträder som vd för Willys.
 • Valberedningen i Axfood föreslår att Thomas Ekman utses till ny styrelseordförande vid årsstämman 2024. Axfoods nuvarande styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, har avböjt omval.

 

Axfood presenterar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 i en webbsändning kl 9:30 idag, onsdagen den 25 oktober 2023. Rapporten presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på axfood.se. Länk till registrering för att delta via telefonkonferens finns också tillgänglig på axfood.se. Efter registrering ges telefonnummer och konferens-ID för att kunna delta i telefonkonferensen.


 

För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 73 049 18 44

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl 07:00. 

Kategorier: Axfood