Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Fortsatt ökade marknadsandelar i en exceptionell tid

1 februari 2024

Axfood rapporterar ett fjärde kvartal med fortsatt kundtillströmning och hög tillväxt, och summerar ett år där koncernen växte dubbelt så mycket som marknaden och stärkte positionen inom samtliga marknadssegment. Ett fortsatt högt tempo i framtidssatsningar bibehålls där positiva effekter kommer börja synas från innevarande år, inte minst inom logistiken.

Axfood year-end report 2023

Axfood rapporterar ett fjärde kvartal med fortsatt kundtillströmning och hög tillväxt, och summerar ett år där koncernen växte dubbelt så mycket som marknaden och stärkte positionen inom samtliga marknadssegment. Ett fortsatt högt tempo i framtidssatsningar bibehålls där positiva effekter kommer börja synas från innevarande år, inte minst inom logistiken.

Vd och koncernchef Klas Balkow kommenterar bokslutskommunikén 2023:

”Axfood avslutar året med en detaljhandelsomsättning som ökade med närmare 9 procent jämfört med 6 procent för marknaden, trots väsentligt högre jämförelsetal. Med tillväxten under det fjärde kvartalet, och den genomgående höga tillväxten under året som helhet, passerade vi som koncern för första gången 80 miljarder kronor i nettoomsättning.

Willys har ett unikt koncept på marknaden och fortsätter att attrahera kunder genom ambitionen att erbjuda Sveriges billigaste matkasse, moderna butiker samt ett brett och attraktivt sortiment. Under det fjärde kvartalet fortsatte kedjan att ta andelar genom god volymtillväxt och lojaliteten hos befintliga kunder är fortsatt stark.

Hemköp fortsätter stärka positionen inom segmentet traditionell livs och lyckas dessutom än en gång överträffa tillväxten på marknaden. Under flera år har Hemköp arbetat med att tydliggöra sin position med en hög moderniseringstakt i butiksled, satsningar på prisvärde och viktiga förflyttningar inom hållbarhetsområdet. Det har skapat rätt förutsättningar och bidrar nu till Hemköps fina utveckling.

Marknaden på vilken Snabbgross verkar har visat en gradvis försämrad utveckling under året och många caféer och restauranger har utmaningar. Snabbgross har dock visat en stabil utveckling genom flexibilitet och förmågan att anpassa erbjudandet.

Med ett stort inflöde av nya kunder och hög tillväxt kan Axfood summera en stabil resultatutveckling under året, trots högre kostnader i alla led som inte fullt ut tagits ut mot konsument.

Under de senaste åren har vi gjort stora investeringar för att stärka vår konkurrenskraft på marknaden. Under i stort sett hela 2023 har implementeringen och upprampningen av vårt nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta utanför Stockholm pågått, och i vårt nya frukt- och gröntlager i Landskrona togs nyligen automationen i drift. Sammantaget kommer de investeringar vi gör att ge stora effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar med start under andra halvåret 2024.

Under året har vi bibehållit en hög ambitionsnivå i hållbarhetsarbetet och tagit ytterligare kliv inom många områden. Inte minst fortsätter vi att erbjuda våra kunder ett hållbart och hälsosamt sortiment i våra butiker, och guida till hållbara och hälsosamma val. Vi har dessutom inlett arbetet att under en tvåårsperiod ställa om till förnyelsebara drivmedel för våra transporter från lager till butik, såväl egna som inhyrda.

I en exceptionell tid med historiskt hög inflation och föränderliga konsumentbeteenden stänger vi ett framgångsrikt år då vi stärkt våra marknadspositioner och tagit stora steg i utvecklingen för att stärka konkurrenskraften även på längre sikt.”

Sammanfattning av fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 769 Mkr (19 740), en ökning med 5,2 procent.
 • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 16 507 Mkr (15 180), en ökning med 8,7 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 744 Mkr (502) inklusive jämförelsestörande poster om -71 Mkr (-232). Rörelsemarginalen uppgick till 3,6 procent (2,5).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 815 Mkr (734), en ökning med 11,0 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 3,9 procent (3,7).
 • Periodens resultat uppgick till 533 Mkr (353) och resultatet per aktie före utspädning till 2,42 kr (1,62).

Sammanfattning av januari-december

 • Nettoomsättningen uppgick till 81 111 Mkr (73 474), en ökning med 10,4 procent.
 • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 63 703 Mkr (55 721), en ökning med 14,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3 353 Mkr (3 101) inklusive jämförelsestörande poster om -249 Mkr (-129). Rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent (4,2).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 3 602 Mkr (3 229), en ökning med 11,5 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,4 procent (4,4).
 • Periodens resultat uppgick till 2 373 Mkr (2 370) och resultatet per aktie före utspädning till 10,92 kr (11,04).

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 8,50 kronor per aktie (8,15). Utdelningen fördelas på två utbetalningar, 4,25 kronor per aktie i mars 2024 och 4,25 kronor per aktie i september 2024.

Investeringar och butiksetableringar under 2024

 • Investeringarna under 2024 förväntas uppgå till 1 600-1 700 Mkr exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar.
 • Under 2024 planerar Axfood att etablera 10-15 nya butiker.

Axfood presenterar bokslutskommunikén 2023 i en webbsändning kl 9:30 idag, torsdagen den 1 februari 2024. Rapporten presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på axfood.se. Länk till registrering för att delta via telefonkonferens finns också tillgänglig på axfood.se. Efter registrering ges telefonnummer och konferens-ID för att kunna delta i telefonkonferensen.

 
För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 73 049 18 44
 
Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2024 kl 07:00. 

Kategorier: Axfood