Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Beslut vid Axfoods årsstämma 2024

20 mars 2024

Årsstämman omvalde samtliga föreslagna styrelseledamöter samt valde in Thomas Ekman som ny styrelseordförande. Årsstämman beslutade därutöver bland annat att lämna en utdelning om 8,50 kronor per aktie och att införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram.

Axfood årsstämma 2024

Årsstämman omvalde samtliga föreslagna styrelseledamöter samt valde in Thomas Ekman som ny styrelseordförande. Årsstämman beslutade därutöver bland annat att lämna en utdelning om 8,50 kronor per aktie och att införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram.

Årsstämman i Axfood Aktiebolag (publ) hölls den 20 mars 2024.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2023.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. 

Utdelning
Stämman beslutade om en utdelning på 8,50 kronor per aktie. Utdelningsbeloppet delas upp i två lika stora utbetalningar om vardera 4,25 kronor. Avstämningsdagar för att få utdelning är fredagen den 22 mars och fredagen den 20 september 2024. Beräknade dagar för utbetalning av utdelningen är onsdagen den 27 mars respektive onsdagen den 25 september 2024. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är onsdagen den 20 mars respektive onsdagen den 18 september 2024.

Ersättningsrapport
Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport avseende 2023.

Arvoden till styrelsen och revisor
Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 820 000 kronor till styrelsens ordförande och 525 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Axfood. Utöver styrelsearvodet ska ytterligare arvode utgå till revisionsutskottets ordförande med 230 000 kronor, till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 105 000 kronor, till ersättningsutskottets ordförande med 75 000 kronor samt till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 50 000 kronor. Utöver styrelsearvodet ska ytterligare 20 000 kronor utgå per fysiskt styrelsesammanträde som äger rum i Stockholm till deltagande ledamot som inte bor i Sverige.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan några suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Mia Brunell Livfors, Thomas Ekman, Christian Luiga, Peter Ruzicka och Sara Öhrvall. Thomas Ekman valdes som ny styrelseordförande.

Revisorer
Stämman omvalde Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2026. Didrik Roos kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade om reviderad instruktion för Axfoods valberedning, att gälla till dess annan instruktion antas.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP)

LTIP2024

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP2024). De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP2024 är att sammanlänka aktieägarnas respektive koncernledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till eget aktieägande i Axfood. LTIP2024 bedöms vidare underlätta för Axfood att rekrytera och behålla personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner.

LTIP2024 omfattar cirka 85 anställda bestående av koncernledningen i Axfood och medlemmar i ledningsgrupperna för Axfoods dotterbolag samt vissa andra personer i ledningsfunktioner. För att delta i LTIP2024 krävs ett eget aktieägande i Axfood. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Axfood förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Det maximala antalet aktier i Axfood som kan tilldelas enligt LTIP2024 ska vara begränsat till 385 000, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av högst 385 000 egna aktier. Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser i anledning av LTIP2024 och andra eventuella vid var tid förekommande, av en bolagsstämma beslutade, aktiebaserade incitamentsprogram. Stämman beslutade vidare om överlåtelse av högst 385 000 aktier i Axfood till deltagare i LTIP2024 som enligt villkoren för LTIP2024 har rätt att erhålla aktier.

Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman beslutade Axfoods styrelse att utnyttja bemyndigandet om förvärv av egna aktier.

Fullständig information och beslut
Samtliga beslut var i enlighet med av styrelsen respektive valberedningen lämnade förslag till stämman. Fullständig information kring stämmans beslut finns på bolagets webbplats, www.axfood.se.För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 730 49 18 44, alexander.bergendorf@axfood.se


 

Kategorier: Axfood