Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Fortsatt hög kundtillströmning och ett stabilt resultat

25 april 2024

Axfood summerar ett kvartal med en fortsatt positiv kundtillströmning, volymtillväxt och stärkta marknadspositioner. Tillväxten var, trots mycket höga jämförelsetal, återigen högre än marknadens vilket genererade en stabil resultatutveckling. Dessutom togs ytterligare kliv i koncernens satsningar för att stärka konkurrenskraften över tid.

Axfood Q1 2024

Axfood summerar ett kvartal med en fortsatt positiv kundtillströmning, volymtillväxt och stärkta marknadspositioner. Tillväxten var, trots mycket höga jämförelsetal, återigen högre än marknadens vilket genererade en stabil resultatutveckling. Dessutom togs ytterligare kliv i koncernens satsningar för att stärka konkurrenskraften över tid.

Vd och koncernchef Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2024:

”Med tanke på att vi mötte unikt höga jämförelsetal var inledningen på det nya året stark och tillväxten i detaljhandelsomsättningen uppgick till 6,9 procent. Att vi visar en fin tillväxt i en marknad med låg inflation är ett resultat av betydande volymtillväxt. Det är ett positivt kvitto på att våra kunder uppskattar erbjudandet i våra olika koncept.

Willys har ett konkurrenskraftigt erbjudande med ambitionen att leverera Sveriges billigaste matkasse, och har lockat många nya kunder under lång tid. Under det första kvartalet fortsatte Willys att ta marknadsandelar, om än i en något lägre takt än tidigare, vilket är naturligt med tanke på de exceptionellt höga jämförelsetalen. Jämfört med motsvarande period för två år sedan har Willys vuxit mer än dubbelt så mycket som marknaden.

Hemköp uppvisade återigen en fin prestation under det första kvartalet med en jämförbar tillväxt om 7,0 procent. Med fokus på prisvärde och butiksmoderniseringar attraheras alltfler konsumenter till Hemköps koncept. På café- och restaurangmarknaden blev inledningen på året svag, vilken också har påverkats av en negativ påskeffekt. Det återspeglas i Snabbgross utveckling även om Snabbgross återigen tog marknadsandelar i kvartalet.

Med fortsatt volymtillväxt och positiv kundtillströmning uppvisade Axfood en stabil resultatutveckling under det första kvartalet.

I bakomliggande led etablerar vi en ny logistikstruktur och är fortfarande i en upprampningsfas av det nya logistikcentret i Bålsta. Driftsättningen av automation och lagerläggning för torrt och kylt är nu färdigställd, och nyligen initierades även driften inom det frysta sortimentet i linje med plan. Vi räknar fortsatt med att se effektivitetsförbättringar från andra halvåret av innevarande år. I kvartalet har vi dessutom driftsatt automationen i vårt frukt- och gröntlager i Landskrona.

Inom Axfood arbetar vi brett med hållbarhet och tar kontinuerligt steg inom många områden. Just nu accelererar vi omställningen till förnyelsebara drivmedel i våra transporter från lager till butik, vilket gör att vi ser en betydande minskning i klimatpåverkan per transporterat ton gods i kvartalet. Dessutom utökar vi mängden egenproducerad solcellsenergi och fortsätter att utveckla sortimentet av hållbara och hälsosamma produkter.

Vi summerar en positiv inledning på året där vi fortsätter att attrahera nya kunder och ta marknadsandelar, i en alltmer konkurrensutsatt marknad. Med en ambitiös agenda för fortsatt utveckling har vi goda förutsättningar för att ta ytterligare kliv mot att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat.”

Sammanfattning av första kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 252 Mkr (19 252), en ökning med 5,2 procent.
 • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 16 281 Mkr (15 225), en ökning med 6,9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 817 Mkr (695) inklusive jämförelsestörande poster om — Mkr (-55). Rörelsemarginalen uppgick till 4,0 procent (3,6).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 817 Mkr (750), en ökning med 9,0 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,0 procent (3,9).
 • Periodens resultat uppgick till 560 Mkr (472) och resultatet per aktie före utspädning till 2,60 kr (2,20).
 • Årsstämman den 20 mars beslutade om en utdelning till aktieägarna om 8,50 kr (8,15) per aktie. Utdelningsbeloppet delas upp i två lika stora utbetalningar om vardera 4,25 kr där den första utbetalningen skedde i mars och den andra utbetalningen sker i september. Vidare valdes Thomas Ekman in som ny styrelseordförande och styrelsen beslutade om återköp av högst 385 000 aktier kopplat till det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet LTIP 2024.
 • Den 6 februari tillkännagavs att Klas Balkow väljer att lämna sin roll som vd och koncernchef för Axfood senast vid utgången av 2024.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Den 17 april tillkännagavs att Axfoods styrelse har utsett Hemköpskedjans nuvarande vd Simone Margulies till ny vd och koncernchef för Axfood med start den 15 augusti 2024.
   

Axfood presenterar delårsrapporten för första kvartalet 2024 i en webbsändning kl 9:30 idag den 25 april 2024. Rapporten presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på axfood.se. Länk till registrering för att delta via telefonkonferens finns också tillgänglig på axfood.se. Efter registrering ges telefonnummer och konferens-ID för att kunna delta i telefonkonferensen.För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 73 049 18 44

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl 07:00.


 

Kategorier: Axfood