Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Kamerabevakning

Kamerabevakning

För att förebygga, avslöja eller utreda brott, utreda saknat gods samt för att förhindra och utreda olyckor har Dagabs lageranläggningar bevakningskameror installerade.

Personuppgiftsansvar
Dagab inköp & logistik AB, org.nr. 556004-7903, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in
Alla våra lageranläggningar är utrustade med bevakningskameror med inspelning av bilder, aldrig ljud. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar utgör inspelningen en personuppgift. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga, avslöja eller utreda brott, utreda saknat gods samt för att förhindra och utreda olyckor. Detta i syfte att öka tryggheten för våra medarbetare och för att skydda våra tillgångar.

Rättslig grund
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen av att förebygga, förhindra eller utreda brott, utreda saknat gods, samt för att förhindra och utreda olyckor. Det innebär att vi anser att våra intressen av att utöva kamerabevakning är proportionerliga och rimliga i förhållande till de risker som du som individ utsätts för till följd av behandlingen. I vår bedömning har vi beaktat hur våra kameror är uppsatta, att det är allmänt och vanligt förekommande med kamerabevakning av lageranläggningar på motsvarande vis samt att kamerabevakningen följer de regler som stipuleras i kamerabevakningslagen 2018:1200.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Inspelat material sparas som regel i maximalt 60 dagar. Om inspelat material har betydelse för en brottsutredning eller utredningen av en olycka raderas materialet när utredningen är avslutad och inte längre är nödvändigt att spara ur bevishänseende.

Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med
Vi kan komma att dela inspelat material med polis vid utredning av brott.

I de fall vi överför dina personuppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av personuppgiftsbiträde har vi nödvändiga avtal på plats.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om förutsättningarna för den lokala kameraanläggningen och begära en kopia av samtliga personuppgifter vi behandlar. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Vill du få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Fullständig information om dina rättigheter finns i Dagabs integritetspolicy.  

Kontakt
Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter
Dagab Inköp & Logistik AB (Dagab)
107 69 Stockholm
Besöksadress: Solnavägen 4
Telefon: 08-553 99 000
Fax: 08-730 26 89
E-post: info@axfood.se
Org.nr.: 556004-7903

Kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud
Telefon växel: 08-553 99 000 (fråga efter Axfoodkoncernens Dataskyddsombud)
E-post: dataskyddsombud@axfood.se