Gå direkt till innehåll

Ordlista hållbarhet

Tomat i hand

Ordlista hållbarhet

Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)
Europeiskt nätverk för sociala leverantörsrevisioner.

Aquaculture Stewardship Council (ASC)
Internationell organisation som arbetar för miljömärkning av odlad fisk och skaldjur. ASC granskar miljö- och sociala aspekter i fisk- och skaldjursodlingar. Standarden stöds av WWF och certifierade produkter är automatiskt grönlistade.

Ethical Trading Initiative (ETI)
Initiativ som samlar företag, fackföreningar, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled.

Fairtrade
Produktmärkning av varor som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och arbetare i utvecklingsländer. Märkningen innebär att produkten uppfyller de internationella kriterierna.

Forest Stewardship Council (FSC)
Oberoende, internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom ett certifieringssystem.

Global Food Safety Initiative (GFSI)
Ett näringslivsdrivet initiativ för ständig förbättring av ledningssystem för  livsmedelssäkerhet.

Global Compact
FN:s initiativ för att uppmuntra företags medverkan till utveckling inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö.

Global Deal
Deklaration med åtaganden som ska leda till att världens länder uppnår FN:s globala utvecklingsmål om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt ökad jämlikhet.

Global Reporting Initiative (GRI)
Standard med riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna bygger på principer och indikatorer som organisationer använder för att mäta och redovisa sitt hållbarhetsarbete.

Greenhouse Gas Protocol (GHG)
Global standard för att beräkna, hantera och redovisa utsläpp av växthusgaser.

IP Sigill
Standard för certifiering av en mer hållbar produktion av mat och blommor utifrån kriterier såsom livsmedelssäkerhet, djuromsorg, miljöansvar och arbetsvillkor.

Marine Stewardship Council (MSC)
Internationell organisation som arbetar för miljömärkning av fisk och skaldjur. Märkningen visar att fisken kommer från livskraftiga bestånd och har fångats med låg inverkan på miljön.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
Organisation som stipulerar kriterier för hållbart producerad palmolja gällande till exempel bevarande av skogsområden med särskilt värdefulla ekosystem och användning av bekämpningsmedel.

Science Based Targets initiative (SBTi)
Organisation som hjälper företag med att sätta klimatmål i linje med Parisavtalet för att begränsa utsläpp av växthusgaser och den globala uppvärmningen.

Substitute it Now (SIN)
Databas över särskilt farliga ämnen som ännu inte omfattas av lagstiftning.

Se även vår ordlista med branschbegrepp

Se även vår ordlista med finansiella nyckeltalsdefinitioner

Kategorier: Hållbarhet