Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Fiber #62

Axfoods förslag: Ge landsbygden tillgång till bredband via fiber.

Status: Regeringen har satsat totalt 4,25 miljarder kronor till bredbandsstöd under åren 2014–2020. Regeringen har i sin bredbandsstrategi formulerat mål för bredbandsutbyggnaden till år 2020, 2023 och 2025. Det är främst i områden utanför tätort och småort som den största utbyggnaden återstår.

En särskild utredare ska ta fram förslag till undantag från lokaliseringsprincipen

Kommunerna har i dag möjlighet att samverka om anläggandet av bredbandsnät. Regeringen bedömer dock att ett undantag från lokaliseringsprincipen kan vara ett effektivt sätt att ytterligare främja möjligheterna till god tillgång till digital infrastruktur för hushåll och företag i hela landet. Våren 2021 uppdrog därför regeringen åt en särskild utredare att ta fram förslag till undantag från lokaliseringsprincipen så att bredbandsutbyggnaden underlättas och snabbas på.

Regeringen har lämnat betydelsefull proposition till riksdagen

År 2022 överlämnade regeringen proposition 2021/22:263 ”Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad” till riksdagen, som kommer att ta ställning till propositionen senare i höst, efter valet. Propositionen går ut på att hel- eller delägda kommunala bolag samt kommunala stiftelser och föreningar kan bygga ut ett eget eller delägt bredbandsnät utanför den egna kommunens område under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbandsnätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur. Sådana aktörer ska få bedriva verksamhet i det utbyggda nätet på samma sätt som i bredbandsnätet i den egna kommunen. Lagförslagen föreslås träda i kraft under 2023.