Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Förädling #13

Axfoods förslag: Satsa på mer svensk förädling av sjömat, till exempel sill och skarpsill, till livsmedel.

Status: År 2022 anmälde regeringen Havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet 2021–2027 till EU-kommissionen. Programmet har 2,15 miljarder till förfogande och ska främja hållbart fiske och utvecklingen av det svenska vattenbruket. Stöden riktar sig mot specifika mål som har satts upp gemensamt i EU. Vattenbruket, det småskaliga kustnära fisket och miljön står i fokus.

Innovativa initiativ på marknaden

Vid sidan av politiken händer det en hel del innovativa saker på marknaden. I Säffle ska en 60 000 kvadratmeter stor anläggning byggas för landbaserad laxodling. Där ska 10 000 ton lax om året produceras, vilket motsvarar ungefär 20 procent av den svenska marknaden idag. 

Jordbruksverket har fått regeringsuppdrag

Regeringen gav 2022 Jordbruksverket i uppdrag att tillsammans med berörda fiskerinäringar analysera och sammanställa dagens fiskberedning och deras mottagningskapacitet samt identifiera hinder och utvecklingsbehov. Syftet är att öka kunskapen av

  • helhetsperspektivet kring fisket
  • vattenbruket
  • beredningsindustrin
  • samtliga förädlingssteg till marknad och konsument.

Översyn av regelverket på fiskeområdet pågår

Regeringen beslutade 2022 att en särskild utredare ska göra en översyn av regelverket på fiskeområdet i syfte att få till stånd en sammanhållen lagstiftning med en tydlig systematik och att anpassa regelverket till de nya unionsbestämmelserna om fiskerikontroll. Utredaren ska även se över hur bestämmelserna om vattenbruk kan förenklas för att främja ett mer konkurrenskraftigt och hållbart vattenbruk. Uppdraget att föreslå förenklade förutsättningar att bedriva vattenbruk ska redovisas senast 2023. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast 2024.

Initiativ kring behovet av innovation och forskning

År 2022 tog Sweden Food Arena fram en inventering av Sjömatnäringens behov av satsningar på innovation och forskning.