Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Laddningsstationer #73

Axfoods förslag: Utveckla infrastrukturen för laddningsstationer till elbilar.

Status: Boverket har i rapport 2019:15 föreslagit att alla uppvärmda bostadshus och byggnader som inte är avsedda för bostäder ska omfattas av kraven på laddinfrastruktur. Boverket förordar därmed att Sverige inte implementerar de undantag som energiprestandadirektivet medger.

Regeringen har antagit en förordning med koppling till laddinfrastruktur

Regeringen har antagit en förordning med kompletterande bestämmelser till lagändringarna, vad gäller det tekniska egenskapskravet för laddning av elfordon och krav på att vissa byggnader ska utrustas med system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Boverket ges rätt att meddela föreskrifter. Regeringen avsatte år 2020 50 miljoner kronor per år i tre år för stödet till utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon i hela landet.

Regler för laddinfrastruktur

För den som lämnar in bygglov efter den 10 mars 2021 blir det krav på så kallad laddinfrastruktur för laddning av elfordon. I många fall ställs enbart krav på ledningsinfrastruktur, det vill säga förberedelser i form av tomrör och liknande fram till parkeringsplatser, men i vissa fall ställs även krav på laddningspunkter. Boverket har även tagit fram regler med krav på hur laddutrustningen ska utformas.

Regleringen har beslutats av regeringen i plan- och byggförordningen (PBF). Kraven är införda för att uppfylla det som följer av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.

Energimyndigheten har lämnat rapport om bättre tillgång till laddinfrastruktur

Regeringen uppdrog 2021 åt Energimyndigheten att redovisa vilka hinder som finns för att ladda bilen för boende i flerbostadshus och boende i övrigt som har bilparkering ordnad gemensamt med andra i exempelvis samfälligheter.

Senare samma år presenterade Energimyndigheten sin rapport om bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning av laddfordon. Ett viktigt resultat är utredningen kring de hinder som rör parkeringsplatser ägda av samfällighetsföreningar. Lantmäteriet har i en utredning sett att det går att komma till rätta med de problem som förknippas med lagstiftningen, handläggningstiden och förrättningskostnaden utan några ändringar i relevanta regelverk.

Förslag i rapporten 

Ett annat viktigt resultat i rapporten är att regelverket kring allmän platsmark och kvartersmark samt kommunens roll kopplat till laddinfrastruktur kan förbättras genom ett antal förslag. Vidare föreslås ett antal ytterligare åtgärder eller förslag för att förbättra den nuvarande situationen:

  • Samordna myndighetsgemensam information kring laddinfrastruktur.
  • Utveckla kunskap och ta fram bättre underlag.
  • Förenkla förmånsbeskattning av el.
  • Vidareutveckla utformningen av stöd till laddinfrastruktur.
  • Säkerställ styrmedel och tillgänglighet vid laddningspunkter i tillräcklig omfattning.