Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Nationellt matsvinnsmål #01

Axfoods förslag: Anta ett nationellt mål för matsvinn med beslut om fördelning, rapportering och definition. Viktigt att beslut fattas av regering eller riksdag.

Status: Ett av målen i riksdagens livsmedelsstrategi är att Sverige ska leva upp till FN:s globala hållbarhetsmål om halverat matsvinn till 2030. Den svenska regeringen har anammat FN:s delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen.

För livsmedelsindustrin innebär FN:s globala hållbarhetsmål 2030 att företagen ska

  • halvera det globala matsvinnet per person i butiks- och konsumentledet
  • minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

I regeringens Handlingsplan del 2 ingår som långsiktig insats ett fortsatt arbete att minska matsvinn i hela livsmedelskedjan. Arbetet utgår från en tidigare fastlagd handlingsplan, där det första steget är att ta fram ett etappmål för minskat matsvinn.

Axfood efterlyser halveringsmål från politiken

Regeringen har, trots att livsmedelsstrategin har funnits i flera år ännu inte antagit något specifikt svenskt halveringsmål. Det är angeläget att regeringen inte bara, som utlovat, tar fram etappmål utan även ett tydligt halveringsmål. Det finns också ett politiskt värde i att regeringen fastställer sådana matsvinnsmål. Att som hittills lämna till myndigheter och näringslivet att arbeta med matsvinnsfrågan på egen hand är otillräckligt. Särskilt eftersom EU har som mål att halvera matsvinnet till år 2030.

Det krävs ett helhetsgrepp där också myndigheterna får i uppdrag att arbeta med regelförenklingar som underlättar näringslivets matsvinnshalvering. Även ekonomiska stöd kan vara motiverade. Enligt norsk modell bör regeringen ta ett mer aktivt grepp och tillsammans med näringslivet systematiskt identifiera hur matsvinnet kan halveras, vad som krävs av företag och av politiken i form av stöd och/eller lagstiftning samt myndighetsstyrning via regleringsbrev.

Regeringens etappmål

Regeringen beslutade 2020 om två etappmål för matsvinn, som omfattar hela livsmedelskedjan. Dessa innebär att

  • matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025
  • andelen av livsmedelsproduktionen som når butik och konsument ska öka till 2025.