Gå direkt till innehåll

Årsstämma 2021

Årsstämma i Axfood AB (publ) äger rum den 24 mars 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin kommer årsstämman att genomföras enligt ett poströstningsförfarande. Detta innebär att aktieägare inte kommer att delta fysiskt på stämman. Deltagandet sker istället genom att aktieägarna poströstar och lämnar in eventuella frågor i förväg.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska (1) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 mars 2021, och (2) anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" i kallelsen så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 23 mars 2021. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 16 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s k rösträttsregistrering). Registrering begärs hos förvaltaren, i enlighet med förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 18 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Poströstning kommer att kunna genomföras till och med tisdagen den 23 mars 2021. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret.

Styrelsen samt vd och koncernchef ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill ställa frågor kan göra det genom att antingen skicka in frågor via e-post (se länk nedan) eller via post till Axfood AB (publ), Att: Investor Relations, 107 69 Stockholm. Frågor från aktieägarna måste ha kommit Axfood tillhanda senast den 14 mars 2021 och kommer att besvaras senast den 19 mars 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Axfood, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm och på Axfoods webbplats, och kommer även att skickas till aktieägare som begärt det under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Axfood eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Intervjuer

En inspelning med vd och koncernchef Klas Balkow kommer att finnas tillgänglig på Axfoods webbplats senast den 19 mars 2021. I samband därmed kommer även intervjuer och anföranden med vissa andra nyckelpersoner att publiceras.