Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Beslut vid Axfoods årsstämma 2021

24 mars 2021

Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter utom Jesper Lien och Lars Olofsson som avböjt omval samt valde in Peter Ruzicka som ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade därutöver bland annat att lämna en utdelning om 7,50 kr per aktie och att införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram.

Axfood HQ

Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter utom Jesper Lien och Lars Olofsson som avböjt omval samt valde in Peter Ruzicka som ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade därutöver bland annat att lämna en utdelning om 7,50 kr per aktie och att införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram.

Årsstämman i Axfood Aktiebolag (publ) hölls onsdagen den 24 mars 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes årsstämman enligt ett poströstningsförfarande, vilket innebar att aktieägare inte deltog fysiskt på stämman.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Utdelning
Stämman beslutade om en utdelning på 7,50 kronor per aktie. Utdelningsbeloppet delas upp i två utbetalningar om 3,75 kronor vardera med avstämningsdagar fredagen den 26 mars 2021 och fredagen den 24 september 2021. Beräknade dagar för utbetalning av utdelningen är onsdagen den 31 mars respektive onsdagen den 29 september 2021. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till den första utbetalningen är onsdagen den 24 mars 2021 och avseende den andra utbetalningen onsdagen den 22 september 2021.

Styrelsen
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan några suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Mia Brunell Livfors, Stina Andersson, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Christian Luiga och Christer Åberg. Peter Ruzicka valdes som ny styrelseledamot. Mia Brunell Livfors omvaldes som styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna Jesper Lien och Lars Olofsson avböjde omval.

Styrelsearvoden
Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 475 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Axfood.

Valberedning
Stämman beslutade om riktlinjer för Axfoods valberedning, att gälla till dess annan instruktion antas.

Ersättningsrapport
Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport avseende 2020.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP)

LTIP 2021

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2021). Programmet överensstämmer i allt väsentligt med det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram som årsstämman 2020 beslutade att införa.

LTIP 2021 omfattar cirka 75 anställda bestående av koncernledningen i Axfood och medlemmar i ledningsgrupperna för Axfoods dotterbolag samt vissa andra personer i ledningsfunktioner. För att delta i LTIP 2021 krävs ett eget aktieägande i Axfood. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Axfood förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är fortsatt anställning i Axfoodkoncernen under intjänandeperioden, att det egna aktieägandet i Axfood har bestått under samma tid samt att vissa prestationsmål har uppfyllts, vilka är relaterade till totalavkastningen på bolagets aktier ("TSR"), bolagets TSR i jämförelse med SIX Return Index, Axfoodkoncernens totala genomsnittliga omsättningstillväxt förutsatt en viss genomsnittlig EBIT-marginal och ökad försäljningsandel av hållbarhetsmärkta varor. Maximalt antal aktier i Axfood som kan tilldelas enligt LTIP 2021 ska vara begränsat till 310 000, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Baserat på en oförändrad aktiekurs under programmets löptid, en intjänandeperiod om tre år samt vissa ytterligare antaganden beräknas den totala kostnaden för LTIP 2021 inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 53,5 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 0,2 procent av Axfoods totala personalkostnader under räkenskapsåret 2020.

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2021 är att sammanlänka aktieägarnas respektive koncernledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till eget aktieägande i Axfood. LTIP 2021 bedöms vidare underlätta för Axfood att rekrytera och behålla personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner.

Förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av högst 310 000 egna aktier. Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så kallade spreaden). Förvärv får ske  i syfte att säkra bolagets förpliktelser i anledning av LTIP 2021 och andra eventuella vid var tid förekommande, av en bolagsstämma beslutade, aktiebaserade incitamentsprogram.

Stämman beslutade vidare om överlåtelse av högst 310 000 aktier i Axfood till deltagare i LTIP 2021 som enligt villkoren för LTIP 2021 har rätt att erhålla aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning avseende en ny lydelse av bestämmelse för verksamhetsbeskrivningen samt en ny ny bestämmelse i vilken styrelsen tillåts samla in fullmakter på bolagets bekostnad och inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen.

Fullständig information och beslut
Samtliga beslut var i enlighet med de av styrelsen respektive valberedningen lämnade förslagen till stämman. Fullständig information kring stämmans beslut finns på bolagets webbplats, www.axfood.se.

För ytterligare information, kontakta:
Sara Kraft Westrell, kommunikationsdirektör, Axfood AB, tel +46 76 724 70 88

 

Kategorier: Axfood