Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Stort intresse när Axfood presenterade nya Mat 2030 i direktsändning

28 oktober 2022

Nu har Axfood lanserat den sjunde upplagan av rapporten Mat 2030, Axfoods förslag till en hållbar livsmedelsstrategi. Med rapporten som i år innehåller 14 helt nya förslag vill Axfood visa vägen för ett hållbart Mat-Sverige. Se vår webbsändning från den 27 oktober och läs rapporten.

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, Klas Balkow, Axfoods vd, Peter  Hellström, ansvarig hållbarhetskommunikation på Axfood.

Nu har Axfood lanserat den sjunde upplagan av rapporten Mat 2030, Axfoods förslag till en hållbar livsmedelsstrategi. Med rapporten som i år innehåller 14 helt nya förslag vill Axfood visa vägen för ett hållbart Mat-Sverige. Se vår webbsändning från den 27 oktober och läs rapporten.

Hundratals intressenter tittade på webbsändningen den 27 oktober när Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, pratade om aktuella hållbarhetsfrågor, presenterade innehållet i årets upplaga av Mat 2030 och svarade på tittarnas frågor. 

– Med Mat 2030 vill vi få upp tempot och ta täten i hållbarhetsarbetet för Mat-Sverige. Förändringarna som krävs är så stora att vi alla måste hjälpas åt. Ingen del av livsmedelskedjan kan bära hela ansvaret, men ingen kan heller förvänta sig att andra ska driva förändringen utan att själv bidra, säger Åsa Domeij. 

Läs rapporten och titta på webbsändningen

På vår webbplats presenterar vi förutom rapporten och den senaste webbsändningen om Mat 2030 även en hel del extramaterial så som gästkrönikor och statusuppdateringar för politikens arbete med våra förslag.

Mat 2030 | Axfood

– Rapporten är i första hand ett verktyg för att påverka Mat-Sverige i en mer hållbar utveckling. Samtidigt vill vi inspirera och vara transparenta med hur vi själva arbetar med lösningar på utmaningar som vi tar itu med, säger Peter Hellström, projektledare för Mat 2030. 

Svar på obesvarade frågor från webbsändningen

Åsa Domeij svarar på obesvarade frågor från webbsändningen.

Fråga: När kunderna får mindre i plånboken så tar försäljningen av hållbarhetsmärkta varor stryk, speciellt ekologiskt. Vad ska våra kedjor och Dagab göra för att hålla i gång eko-försäljningen så att den inte sjunker alltför mycket under 2023?

Svar: Vi kommer att fortsätta att erbjuda och marknadsföra ekologiska varor. Inte minst är det viktigt att ha ett prisvärt sortiment av basvaror inom egna märkesvaror.

Fråga: Vilket av alla förslag i Mat 2030 skulle ge störst effekt om de genomfördes?

Svar: Flera av förslagen hänger ihop. Ett enskilt förslag som dock skulle ge stor effekt är om delar av den mark som släpper ut mest kol görs om till våt- eller betesmarker. Att få till sänkt eller slopad moms på hållbarhetsmärkta varor skulle också göra stor skillnad för hållbar konsumtion.

Fråga: Är förpackningar del i er Mat 2030 rapport?

Svar: Ja, det finns flera förslag i Mat 2030 som handlar om förpackningar.

Fråga: Hur ser ni på de marknadskoncept för hållbar mat som finns idag? Vilka behöver vi satsa mer på för att öka takten i omställningen av matsystemet?

Svar: Att satsa mer på ekologiskt, klimatcertifierade varor och Fairtrade är viktigt. Inom ekologiskt bör man satsa på att öka försäljningsandelarna av KRAV-märkta produkter eftersom det är bättre än EU-ekologiskt, bland annat vad gäller klimat och djurvälfärd.

Fråga: Det finns en annan mycket stor fråga för oss människor och det är matens kvalitet. Hur kan vi förbättra näringsinnehållet i vår mat när vitaminer och mineraler i till exempel grödor minskar på grund av urlakade jordar och hårt drivet jordbruk?

Svar: Att jobba mer med organiska gödselmedel, mer slutna kretslopp och bättre växtföljder för en bättre näringsstatus i marken är några exempel.

Fråga: I vilken omfattning motsvarar Axfoods faktiska inköp målen i Mat 2030? Finns det en skillnad mellan hållbarhetsarbetet och inköpskriterierna?

Svar: Vi skulle vilja att det i högre grad var så att de överensstämde. Vi vill se en betydligt högre försäljningsandel hållbarmärkta varor, inte minst ekologiska, samt att efterfrågan på växtbaserad mat var högre än idag.

Fråga: Hur ser Axfood på svenska myndigheters brist på stöd till att utveckla livsmedelsproduktionen såsom exempelvis Danmark, Irland och Nederländerna gör? Då skulle vi kunna förena ökad produktion, förbättrad hållbarhet, ökad export och större residens vid kriser...

Svar: Vi saknar fokus på hållbarhet i arbetet med livsmedelsstrategin och det är till stor del därför vi tagit fram rapporten Mat 2030. Det går dock inte att lägga hela ansvaret på myndigheter. Det finns väldigt lite av hållbarhet i de handlingsplaner som politikerna tagit fram, vilket är en stor brist.

Fråga: Borde inte momsen också sänkas på alla grönsaker och växtbaserade livsmedel?

Svar: Vi vill ha lägre moms på hållbara varor och ser gärna en bred definition av det begreppet.

Fråga: Hur jobbar Axfood aktivt för att förslagen/målen ska kunna genomföras?

Svar: Det gör vi på flera olika sätt. Vi arbetar med att påverka politiken, arbeta tillsammans med branschen, delta i olika nätverk och genom att själva inspireras av förslagen som är riktade till näringslivet.

Fråga: Hur kan ett oligopol bland detaljisterna (3 aktörer som utgör 90 % av marknaden) som ni ju representerar med främst stora producenter) hjälpa även mindre och lokala aktörer sälja via era kanaler? Kommentera gärna beredskaps/krisläge och att inte förlita oss på on-demand/logistik. Borde vi för att öka beredskap och slå an relationsmat för mer decentraliserade livsmedel?

Svar: Vi kan bli bättre på att ta in mindre producenters varor, framför allt lokalt. Det kan vi göra genom att ge mindre producenter möjlighet att växa genom att först testa deras varor i ett mindre koncept (som exempelvis Urban Deli) för att om det går bra, växla upp och komma åt högre försäljning i våra större kedjor. Genom partnerskap arbetar vi idag med mindre producenter för att utveckla deras produkter så att de fungerar på dagligvarumarknaden. Den starka konkurrenssituationen i dagligvaruhandeln driver på mot storskalig logistik. Vi arbetar med små marginaler, vilket gör det svårt för en enskild aktör att välja lösningar som är betydligt mer kostsamma. För att minska sårbarheten behövs en mer aktiv politik eftersom näringslivet inte ensamt kan lösa alla frågor.

Fråga: Har inte animaliska produkter mycket större utsläpp? Skulle momsavdrag kunna särskiljas mellan växtbaserade och hållbara vs animaliska?

Svar: Det är en av flera möjligheter. I vårt förslag har vi dock valt att gå efter hållbarhetsmärkningar.

Fråga: Hushållning med de resurser som finns känns som en bra utgångspunkt. Även grön omställning tar miljö och natur i anspråk, vare sig det är vatten, vind, sol eller kärnkraft. Har det gjorts beräkningar på livslängd, material och vad som är miljömässigt mest hållbart i längden?

Svar: Det finns många typer av beräkningar och man måste nog precisera mer vilka aspekter av hållbarhet som man studerar för att kunna besvara frågan. En mer cirkulär ekonomi svarar väl mot många av hållbarhetsfrågorna, samtidigt måste man ta hänsyn till resurseffektivitet.

Fråga: Borde man inte höja momsen på all mat som är dålig?

Svar: I det här läget med hög matprisinflation tycker vi att det är mer realistiskt att sänka eller slopa momsen på den mer hållbara maten.

Fråga: Vad är Axfoods viktigaste roll när det gäller att driva på utvecklingen mot ett mer hållbart jordbruk?

Svar: Det är att samverka mer med leverantörer och akademin för att utveckla mer hållbara produkter samt att utveckla sortimentet i en mer hållbar riktning.

Fråga: Är det inte lite svårt att fästa sig vid RAS-system (fiskar) när branschen är så outforskad gällande djurvälfärd?

Svar: När det gäller djurvälfärd finns det utmaningar med RAS-system, men det gör det också vid odling i kassar. Ett exempel på det är angrepp av laxlus.

Fråga: Vilken slags fisk ska jag välja i butiken?

Svar: Fisk som är hållbarhetsmärkt med exempelvis MSC, ASC och KRAV.

Fråga: Ni pratade tidigare om individen, rutiner och val. Vilket ansvar bär matbutikerna/livsmedelsaktörerna? Det vill säga borde vi styra utbudet mer utifrån hållbarhetsparametrar snarare än efterfrågan?

Svar: Vi kan bli bättre på det, men handeln kan inte göra allt. Det är en ständig växelverkan mellan handels initiativ och kundernas val.

Fråga: Finns det inte risker med att starta en ny djurindustri med insekter när vi vet så lite om dessa? Tänker på djurvälfärd.

Svar: Hittills är vi inte oroliga. Det är skillnad mellan insekter och många andra djur när det handlar om krav på god välfärd som till exempel möjlighet till utevistelse och större ytor att röra sig på.

Ta del av ett pressmeddelande om Mat 2030 och webbsändningen

I ett pressmeddelande kan du läsa mer om de förslag som Axfood fokuserade på under sändningen och bland annat ta del av uttalanden från Klas Balkow, Axfoods vd och koncernchef.

Matmoms, jordbrukets utsläpp och biologisk mångfald i fokus när Axfood presenterar 114 förslag för ett mer hållbart mat-Sverige

Mer om Mat 2030

Mat 2030 är Axfoods förslag till hur matproduktionen och konsumtionen i Sverige kan bli mer hållbar. Rapporten presenterades första gången 2016. Årets upplaga av Axfoods förslag till en mer hållbar livsmedelsstrategi innehåller totalt 114 olika förslag på åtgärder för att stärka svenska mervärden för livsmedel, prioritera landsbygdsfrågor, förbättra jordbruksproduktionen, uppmuntra till hållbar matkonsumtion och satsningar för fossilfrihet. 14 av förslagen är helt nya.

Om mat 2030