Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Klas Balkow: ”Vi tar ytterligare steg i vår utveckling och fortsätter att stärka vår marknadsposition"

Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood 25 oktober 2023

Under det tredje kvartalet fortsatte Axfood att redovisa en kraftig tillväxt och stabil lönsamhet, vilket är ett resultat av att våra kunder uppskattar vårt prisvärda och konkurrenskraftiga erbjudande. Samtidigt fortsätter vi med vår omfattande utvecklingsagenda för att stärka oss för framtiden, och under kvartalet tog vi inte minst stora steg i etableringen av koncernens nya lager- och logistikstruktur.

Under det tredje kvartalet fortsatte Axfood att redovisa en kraftig tillväxt och stabil lönsamhet, vilket är ett resultat av att våra kunder uppskattar vårt prisvärda och konkurrenskraftiga erbjudande. Samtidigt fortsätter vi med vår omfattande utvecklingsagenda för att stärka oss för framtiden, och under kvartalet tog vi inte minst stora steg i etableringen av koncernens nya lager- och logistikstruktur.

Matprisinflationen i årstakt fortsatte att mattas av väsentligt under det tredje kvartalet. Samtidigt råder det fortfarande osäkerhet kring utvecklingen framgent, med påverkansfaktorer såsom exempelvis det osäkra omvärldsläget, extremväder och den svaga svenska kronan. Rådande inflation belastar dock hushållens ekonomi ochdet är tydligt att konsumenternas fokus på prisvärde och lågpris består.

Fortsatt momentum med kraftig tillväxt

Axfood levererade trots höga jämförelsetal en mycket stark tillväxt om 13 procent under kvartalet, att jämföra med tillväxten inom dagligvaruhandeln om 6 procent. Axfoods tillväxt var således dubbelt så hög som marknadens, vilket följer den trend vi sett sedan början av förra året. Willys redovisade återigen en exceptionell tillväxt som detta kvartal uppgick till hela 16 procent. Ökningstakten av nya kunder och medlemmar i Willys Plus ligger fortsatt på
en hög nivå och dessutom ser vi att såväl befintliga somnya kunder blir alltmer lojala och handlar mer hos kedjan.

Med ett tydligt fokus på prisvärde växte Hemköp snabbare än marknaden för fjärde kvartalet i rad. På en marknad som främst gynnar lågprisaktörerna har Hemköp presterat starkt. Det är verkligen glädjande att se den utväxling kedjan fått från butiksmoderniseringar och sortimentsutveckling med fokus på hälsa och hållbarhet. Vi ser samtidigt en viss avmattning på café- och
restaurangmarknaden från tidigare höga nivåer. Trots detta gav Snabbgross satsningar på ett prisvärt och flexibelt erbjudande en bra tillväxt vilket resulterade i ökade marknadsandelar.

Ökat resultat och stabil lönsamhet

Likt trenden under det första halvåret ökade rörelseresultatet under det tredje kvartalet, och den justerade rörelsemarginalen var i linje med föregående år. Resultatutvecklingen förklaras av den starka försäljningstillväxten, vilken kompenserade för fortsatta marknadssatsningar i butikskedjorna, negativa valutaeffekter och operativa kostnadsökningar såsom ökade hyresnivåer och lönekostnader.

Fortsatt upprampning av ny logistikplattform

Vårt nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta utanför Stockholm är ett omfattande projekt som representerar ett helt nytt sätt att driva lager- och logistikverksamhet. Under kvartalet löpte övergången till Bålsta på med fokus på fortsatt upprampning och att stabilisera driften. Allt fler butiker och större volymer har under kvartalet kopplats på flödet av det torra sortimentet, och nyligen gjordes de allra första leveranserna av kylda varor från Bålsta till butik. Utöver upprampningen av Bålsta fortsätter arbetet
med att även stärka andra delar av vår nya logistikplattform. Planeringen av det nya höglagret i Backa i Göteborg pågår, och i det nya frukt- och gröntlagret i Landskrona pågår tester av IT-lösningar och styrsystem
efter det att automationslösningen färdiginstallerats.

Bidrag till en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige

Samtidigt som vi har fokus på att leverera prisvärd, bra och hållbar mat här och nu, och utveckla vår verksamhet för ökad effektivitet framåt, får vi inte tappa fokus på de mer långsiktiga utmaningarna. I dagarna presenterade vi nya Mat 2030, Axfoods förslag till en hållbar livsmedelsstrategi,
fylld med 125 förslag som kan göra verklig skillnad i att accelerera den gröna omställningen. Som en ledande aktör inom dagligvaruhandeln vill vi ta täten för ett hållbart mat-Sverige, och Mat 2030 är en viktig del i vårt arbete med att påverka beslutsfattare och driva branschfrågor.

Ett starkt tredje kvartal

Det är med ödmjukhet inför den osäkra omvärld vi befinner oss i som jag sammanfattar ett starkt tredje kvartal för Axfood. Det är tydligt att allt fler kunder uppskattar erbjudandet inom våra olika butikskoncept och verksamheter. Tillsammans med alla engagerade medarbetare kommer vi att fortsätta hålla en hög ambitionsnivå och utvecklingstakt för att ytterligare
stärka vår position på marknaden.

Läs delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023

Klas Balkow, vd och koncernchef

Om skribenten:

Klas Balkow, vd och koncernchef

Klas Balkow är vd och koncernchef för Axfood sedan 2017. Han är också vice ordförande i Svensk Handel och ledamot i Svensk Näringsliv och Svensk Dagligvaruhandel. Här delar han med sig av tankar om både Axfood och utvecklingen inom dagligvarubranschen.