Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Klas Balkow: "Vi har stärkt våra marknadspositioner och tagit stora steg i vår utveckling för att stärka konkurrenskraften”

Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood 1 februari 2024

Under det fjärde kvartalet fortsatte Axfood att rapportera hög tillväxt och kundtillströmning och summerar ett år där koncernen växte dubbelt så mycket som marknaden och stärkte positionen inom samtliga marknadssegment. Vi håller fortsatt högt tempo i våra framtidssatsningar som vi kommer börja se positiva effekter från under innevarande år, inte minst inom logistiken.

Under det fjärde kvartalet fortsatte Axfood att rapportera hög tillväxt och kundtillströmning och summerar ett år där koncernen växte dubbelt så mycket som marknaden och stärkte positionen inom samtliga marknadssegment. Vi håller fortsatt högt tempo i våra framtidssatsningar som vi kommer börja se positiva effekter från under innevarande år, inte minst inom logistiken.

Under årets sista kvartal fortsatte matprisinflationen att minska, en trend som pågått sedan början av året. Höga levnadskostnader påverkar dock fortsatt konsumenterna samt deras köpbeteende, och prismedvetenhet präglar marknadsdynamiken. Föränderliga konsumtionsmönster ställer krav på oss som dagligvaruaktör och innebär behov av ökad flexibilitet i att anpassa erbjudandet. Under året som gått har vi än en gång bevisat vår förmåga att navigera skiften och föränderliga beteenden på ett bra sätt, vilket den kraftiga tillströmningen av nya kunder till våra olika koncept och ökade marknadsandelar är ett tydligt kvitto på.

En stark avslutning på året

Axfood avslutar året med en detaljhandelsomsättning som ökade med närmare 9 procent jämfört med 6 procent för marknaden, trots väsentligt högre jämförelsetal. Med tillväxten under det fjärde kvartalet, och den genomgående höga tillväxten under året som helhet, passerade vi som koncern för första gången 80 miljarder kronor i nettoomsättning. Willys har ett unikt koncept på marknaden och fortsätter att attrahera kunder genom ambitionen att erbjuda Sveriges billigaste matkasse, moderna butiker samt ett brett och attraktivt sortiment. Under det fjärde kvartalet fortsatte kedjan att ta andelar genom god volymtillväxt och lojaliteten hos befintliga kunder är fortsatt stark.

Jag vill också lyfta fram Willys framgångsrika arbete inom e-handeln, där Willys nådde en ny milstolpe med 3 miljarder kronor i omsättning under 2023. Hemköp fortsätter stärka positionen inom segmentet traditionell livs och lyckas dessutom än en gång överträffa tillväxten på marknaden. Under flera år har Hemköp arbetat med att tydliggöra sin position med en hög moderniseringstakt i butiksled, satsningar på prisvärde och viktiga förflyttningar inom hållbarhetsområdet. Det har skapat rätt förutsättningar och bidrar nu till Hemköps fina utveckling, vilket utgör en bra bas att arbeta vidare utifrån för att ta ytterligare kliv framåt.

Marknaden på vilken Snabbgross verkar har visat en gradvis försämrad utveckling under året och många caféer och restauranger har utmaningar. Snabbgross har dock visat en stabil utveckling genom flexibilitet och förmågan att anpassa erbjudandet. Antalet kunder har kontinuerligt ökat och under årets sista kvartal konverterades ytterligare två befintliga butiker till det medlemsbaserade konsumentkonceptet Snabbgross Club. Med ett stort inflöde av nya kunder och hög tillväxt kan Axfood summera en stabil resultatutveckling under året, trots högre kostnader i alla led som inte fullt ut tagits ut mot konsument.

Stora kliv mot effektivitetsförbättringar

Under de senaste åren har vi gjort stora investeringar för att stärka vår konkurrenskraft på marknaden, inte minst i vår nya logistikstruktur. Dessa investeringar kommer att resultera i en än mer hållbar och effektiv varuförsörjning. Under i stort sett hela 2023 har implementeringen och upprampningen av vårt nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta utanför Stockholm pågått. Det var roligt att i samband med Axfoods kapitalmarknadsdag i november få visa upp denna fantastiska anläggning. Just nu pågår driftsättningen av det kylda sortimentet och automationen kommer att färdigställas under 2024. Bålsta är en stor del av våra satsningar, men vi stärker även vår logistikplattform på annat håll.

I vårt nya frukt- och gröntlager i Landskrona togs nyligen automationen i drift. Sammantaget kommer de investeringar vi gör att ge stora
effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar med
start under andra halvåret 2024.

Digitalisering, AI och automation är områden under snabb utveckling, och de är också avgörande för att skapa hög effektivitet och starka kunderbjudanden. Vi har utvecklat vår verksamhet mycket genom åren och vår digitala transformation fortsätter. I samtliga delar av vår verksamhet fortsätter vi att utveckla ett datadrivet arbetssätt. Utöver logistiken vill jag även nämna butiksdriften, där vi under 2024 uppgraderar vårt backoffice-system för att förenkla och effektivisera processerna för butiksmedarbetarna.

Nya satsningar inom hållbarhetsområdet

Sedan en tid tillbaka har vi inte sett den utveckling vi hade velat se vad avser försäljningen av hållbara och hälsosamma varor, då konsumenterna omprioriterat köpbeslut till följd av den höga inflationen. Men inom Axfood har vi under året bibehållit en hög ambitionsnivå i hållbarhetsarbetet och tagit ytterligare kliv inom många områden. Inte minst fortsätter vi att erbjuda våra kunder ett hållbart och hälsosamt sortiment i våra butiker, och guida till hållbara och hälsosamma val.

Jag vill därtill nämna våra nya omfattande solcellssatsningar med stora anläggningar på lagertaken i Bålsta och Landskrona samt pågående byggnation av Sveriges största markbaserade solcellspark i Hallstavik. Vi har dessutom inlett arbetet att under en tvåårsperiod ställa om till förnyelsebara drivmedel för våra transporter från lager till butik, såväl egna som inhyrda.

Hög takt och blicken framåt

I en exceptionell tid med historiskt hög inflation och föränderliga konsumentbeteenden stänger vi ett framgångsrikt år då vi stärkt våra marknadspositioner och tagit stora steg i utvecklingen för att stärka konkurrenskraften även på längre sikt. Jag vill rikta ett stort tack till
alla kunder som gett oss sitt förtroende och alla medarbetare i koncernen som gjort ett fantastiskt arbete.

Under 2024 upprätthåller vi en hög etableringstakt med målet att expandera butiksnätverket med 10-15 nya butiker, varav majoriteten är Willysbutiker, för att ännu fler kunder ska kunna ta del av våra koncept. Axfood har en stark
finansiell ställning och under 2024 uppskattas investeringarna i hela verksamheten uppgå till 1,6-1,7 miljarder kronor. Till årsstämman kommer styrelsen att föreslå en ökad utdelning om 8,50 kronor per aktie. Vi går in i det nya året med en stark position som ger goda förutsättningar att fortsätta attrahera nya kunder och stärka lojaliteten hos befintliga, samt bli mer effektiva i bakomliggande led i takt med att våra nya logistiksatsningar
tas i fullt bruk.

Läs Axfoods bokslutskommuniké för 2023

Klas Balkow, vd och koncernchef

Om skribenten:

Klas Balkow, vd och koncernchef

Klas Balkow är vd och koncernchef för Axfood sedan 2017. Han är också vice ordförande i Svensk Handel och ledamot i Svensk Näringsliv och Svensk Dagligvaruhandel. Här delar han med sig av tankar om både Axfood och utvecklingen inom dagligvarubranschen.