Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Tillväxten ett kvitto på kundernas uppskattning

Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood 1 februari 2023

Axfood växte mer än dubbelt så mycket som marknaden, både i kvartalet och för helåret, och med det stärkte vi vår position ytterligare. Det är ett fint kvitto på att Sveriges konsumenter, som nu har allt mindre i plånboken på grund av den historiskt höga inflationen, uppskattar våra erbjudanden. Det gäller särskilt hos Willys som har ambitionen att leverera Sveriges billigaste matkasse.

Klas Balkow, Axfoods vd och koncernchef

Axfood växte mer än dubbelt så mycket som marknaden, både i kvartalet och för helåret, och med det stärkte vi vår position ytterligare. Det är ett fint kvitto på att Sveriges konsumenter, som nu har allt mindre i plånboken på grund av den historiskt höga inflationen, uppskattar våra erbjudanden. Det gäller särskilt hos Willys som har ambitionen att leverera Sveriges billigaste matkasse.

Vår uppgift att leverera ett prisvärt och konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder har förmodligen aldrig varit viktigare. Effekter från pandemin, ökade energi- och drivmedelskostnader, klimatförändringar och det pågående kriget i Ukraina har orsakat störningar i varuförsörjningen med kraftiga prishöjningar från våra leverantörer och ökade matpriser som följd. Utvecklingen har accelererat under året och präglar även årets fjärde kvartal.

Jag är stolt över sättet på vilket vi har navigerat i denna marknad, med stort engagemang och med siktet inställt på att säkerställa hög tillgänglighet av prisvärd, bra och hållbar mat. Sammantaget har detta gjort att Sveriges konsumenter i allt större utsträckning har kommit att uppskatta vårt erbjudande, vilket gör att Axfoods detaljhandelsomsättning under fjärde kvartalet ökar med hela 18 procent jämfört med totala dagligvarumarknadens försäljningstillväxt om knappt 8 procent.

Attraktiva koncept med stärkta marknadspositioner
Lågpriskonceptet Willys redovisar en rekordhög tillväxttakt om 23 procent under fjärde kvartalet och växer därmed tre gånger mer än marknaden. Med moderna butiker, ett starkt e-handelserbjudande, ett brett sortiment och låga priser attraherar Willys allt fler kunder och ökningstakten av nya medlemmar i lojalitetsprogrammet Willys Plus har mer än dubblerats under året. Med en stärkt marknadsposition och en breddad kundbas har Willys en bra plattform för att fortsätta växa och ta marknadsandelar även på lång sikt.

Gränshandelskedjan Eurocash har en fortsatt stark utveckling under fjärde kvartalet. Med investeringar i såväl butikerna som konceptet har Eurocash stärkt sin marknadsposition sedan gränsen mot Norge öppnades upp efter pandemin och under fjärde kvartalet översteg den jämförbara försäljningen 2019 års nivå.

Under kvartalet växte Hemköp något mer än marknaden och tar andelar i sitt segment traditionell livs. Hemköp har under året fortsatt utveckla konceptet med fokus på att skapa ett prisvärt och attraktivt erbjudande för sin målgrupp. Samtidigt har Hemköp väsentligt ökat investeringstakten i verksamheten och framför allt investeringar i modernisering av butikerna.

Även grossistkedjan Snabbgross levererar en stark avslutning på året. Utvecklingen på café- och restaurangmarknaden har varit gynnsam och det är tydligt att Snabbgross koncept står sig väl. Under kvartalet öppnades dessutom två nya Snabbgross Club vilket gör det unika konceptet än mer tillgängligt för privatkunder.

Stark tillväxt bidrar till ökat resultat
Vår kraftiga försäljningstillväxt gjorde att rörelseresultatet exkluderat jämförelsestörande poster ökade under fjärde kvartalet. Tillväxten har kompenserat för de kostnadsökningar vi haft, främst fortsatta prishöjningar från våra leverantörer som ännu inte fullt ut reflekterats i priset mot konsument. En ökad andel försäljning av kampanjvaror, samt ökade kostnader för bland annat drivmedel och el, har också påverkat vår marginal.

En koncern i ständig utveckling
Parallellt med att hantera rådande marknadssituation och ta hand om den ökade kundtillströmningen har vi hållit ett högt tempo och nått nya milstolpar i våra framtidssatsningar.

Under året har vi fortsatt utvecklingen av vår nya logistikplattform för att skapa en än mer hållbar, effektiv och konkurrenskraftig varuförsörjning.

Efter konverteringen av partihandeln i våras slutfördes integrationen av förvärvade Bergendahls Food under fjärde kvartalet i samband med konverteringen av City Gross kassasystem. Vi räknar nu med att uppnå de redan kommunicerade synergieffekterna om minst 200 miljoner kronor årligen tidigare än planerat och senast under 2024.

Under kvartalet invigdes det nya större rikslagret för frukt och grönt i Landskrona som ett led i att ytterligare utveckla och effektivisera logistikverksamheten för att möta framtida volymökningar. Detta nya lager ersätter det tidigare lagret i Helsingborg.

Även etableringen av det nya högautomatiserade logistikcentret i Bålsta nådde en ny milstolpe under fjärde kvartalet när de första inleveranserna från leverantör togs emot. Redan nästa vecka passerar vi nästa milstolpe då det efter noggranna tester av samtliga flöden är dags för de första utleveranserna till butik av det torra sortimentet. Dagab arbetar intensivt med att säkerställa en stabil övergång från befintlig lagerstruktur till logistikcentret i Bålsta. Satsningarna i vår framtida logistikplattform kommer att ge stora effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar med start redan 2024.

I täten för ett hållbart matsystem
Inom hållbarhetsområdet ska vi ta täten för ett hållbart matsystem, och vi fortsätter satsningar som omfattar hela värdekedjan.

Tyvärr ser vi hur försäljningsandelen av hållbarhetsmärkta varor minskar, när priset i allt högre grad styr konsumentbeteendet. För att driva på utvecklingen fortsätter vi att utveckla sortimentet och guida konsumenterna till hållbara och hälsosamma val. Dessutom publicerade vi i kvartalet rapporten Mat 2030, med bland annat förslag om att avskaffa eller sänka momsen på hållbarhetsmärkta livsmedel samt åtgärder för att minska utsläpp inom jordbruket.

Energieffektivisering är ett prioriterat område, och under kvartalet vidtog våra butikskedjor en rad extra åtgärder för att accelerera arbetet. Sammantaget beräknas detta minska butikernas elförbrukning med nästan 8 procent. Dessutom tilldelades Axfood under kvartalet Allbrightpriset, som delas ut till börsens mest jämställda bolag. Det är ett tydligt kvitto på betydelsen av vårt strategiska och långsiktiga arbete med mångfald, jämställdhet och inkludering.

Hög utvecklingstakt och fortsatta satsningar
Vi lämnar ett framgångsrikt år och går in i ett nytt med offensiva satsningar. Under 2023 ökar vi etableringstakten ytterligare och expanderar butiksnätverket med 10-15 nya butiker, varav majoriteten är Willysbutiker.

Axfoods investeringar under 2023 uppskattas uppgå till 1,8-1,9 miljarder kronor, vilket är en betydligt lägre nivå jämfört med de två senaste åren. Utöver de årligen återkommande investeringarna i vår verksamhet och en ökad expansionstakt med nya butiker färdigställer vi i år automationen för butik i logistikcentret i Bålsta samt påbörjar semi-automatiseringen av frukt- och gröntlagret i Landskrona.

Axfood har en stark finansiell ställning och till årsstämman kommer styrelsen att föreslå en ökad utdelning till 8,15 kronor per aktie, vilket innebär en utdelningsandel som är i linje med tidigare år.

Väl positionerade i en omtumlande tid
2022 har varit ett minst sagt turbulent år. I en utmanande tid för hushållen har allt fler kunder kommit att uppskatta vårt erbjudande och alla våra koncept har stärkt sina marknadspositioner. Samtidigt har vi fortsatt driva på för en hållbar utveckling och investerat för att stärka vår konkurrenskraft även på längre sikt. Det är med energi vi tar oss an ett nytt år, ett år som kommer att bli både händelserikt och betydelsefullt för vår fortsatta utveckling.

Läs Axfoods bokslutskommuniké (pdf)

Kategorier: Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood
Klas Balkow, vd och koncernchef

Om skribenten:

Klas Balkow, vd och koncernchef

Klas Balkow är vd och koncernchef för Axfood sedan 2017. Han är också vice ordförande i Svensk Handel och ledamot i Svensk Näringsliv och Svensk Dagligvaruhandel. Här delar han med sig av tankar om både Axfood och utvecklingen inom dagligvarubranschen.