Gå direkt till innehåll

Axfoods visselblåsartjänst

Axfoods visselblåsartjänst

Axfood värnar om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av vår verksamhet. Visselblåsartjänsten är ett viktigt verktyg för att upprätthålla en god bolagsstyrning och bevara medarbetares, kunders, leverantörers och allmänhetens förtroende för Axfood och Axfoodbolagen.

Det är viktigt att du slår larm om du misstänker eller är orolig för att något inte går rätt till i verksamheten. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något är fel.

Syftet med visselblåsartjänsten är att risker och brister i verksamheten snabbt ska uppmärksammas så vi kan utreda och åtgärda dem. 

Det finns många anledningar till att det är bra att säga ifrån. Det kan vara etiskt motiverat, nödvändigt utifrån tillämpliga lagar och bestämmelser, nödvändigt för att skydda medarbetares hälsa och säkerhet eller påkallat för att minimera risken för att skada företagets anseende.

Vem kan använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten ger medarbetare, volontärer och praktikanter möjlighet att slå larm om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Även personer som annars utför arbete under ett Axfoodbolags kontroll eller ledning (exempelvis, vissa arbetstagare hos leverantörer och underentreprenörer), egenföretagare, personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och aktieägare som är verksamma i bolaget samt personer som söker arbete eller har utfört arbete i någon av kategorierna enligt ovan kan rapportera missförhållanden som förekommer på Axfoodbolag.

När kan visselblåsartjänsten användas?

Visselblåsarlagen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram eller handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning. Det kan till exempel röra sig om korruption och finansiella oegentligheter, brott som rör hälsa och säkerhet, miljöbrott eller integritetsbrott.
Genom visselblåsartjänsten kan du på ett säkert och strukturerat sätt rapportera utan risk för repressalier. Som rapportör är du skyddad och vi som verksamhetsutövare får inte försöka hindra rapportering eller vidta repressalier mot dig, ditt ombud eller dina anhöriga.

Hur går det till att rapportera ett visselblåsarärende?

Det finns säkra kanaler för konfidentiell rapportering, där du kan välja att vara helt anonym. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB, Whistleblowing Center.

Oavsett om du väljer att rapportera anonymt eller inte är rapporter, utredningar och diskussionerna kring dessa strikt konfidentiella och behandlas endast av personer med specifika uppdrag för sådan hantering.

Du når vår visselblåsartjänst på: https://report.whistleb.com/Axfood

Visselblåsartjänsten är krypterad och du kan kopiera och klistra in länken i din webbläsare, utan att lämna digitala spår.

Du kan även rapportera via externa rapporteringskanaler till behörig myndighet, t.ex Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Skatteverket eller Arbetsmiljöverket beroende på ärende.
>> Här hittar du samtliga myndigheter