Om Axfood

Mål och strategi

Axfood ska ta ledarskap inom bra och hållbar mat – något som kommer bli allt viktigare i takt med att kunderna blir allt mer medvetna. Axfood skapar tydlig kundnytta genom att möjliggöra en bättre vardag där alla kan dela glädjen för prisvärd, bra och hållbar mat.

Axfoods vd i butik med medarbetare

Genom att tydligt ta ställning för ett prisvärt, brett och hållbart sortiment möjliggör Axfood en bättre vardag för koncernens kunder. Axfood tänker på hela kedjan från producent till konsument, är innovativa vad gäller produkter och koncept och möter kunderna på deras villkor oavsett kanal och med samma passion för mat och människor. Axfood tar ställning, inspirerar och vägleder för ett mer hållbart samhälle.

För att nå den övergripande visionen fokuserar koncernen på sex strategiska områden:

Kunderbjudande, Kundmöte, Expansion, Varans väg, Arbetssätt och Medarbetare.

Axfoods mål

Axfoods strategiska målsättningar stödjer strategin med fokus på lönsam tillväxt, miljöanpassning och en engagerad medarbetarstyrka.

Finansiella mål

Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till 4 procent.

 

 Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent under alla kvartal.

 

Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen ska delas upp på två betalningstillfällen.

 

Miljömål

Axfood ska vara klimatneutralt 2020. Klimatpåverkan från den egna verksamheten ska minska med 75 procent till 2020 (basår 2009).

 

Axfood ska minska elanvändning med 15 procent per kvadratmeter till utgången av 2020 (basår 2015). 

 

 Den ekologiska andelen av nettoomsättningen ska 2020 uppgå till 10 procent.

  

  

Mål för medarbetare

Axfood ska långsiktigt uppnå jämn könsfördelning på ledande positioner, det vill säga att män och kvinnor är representerade inom spannet 40–60 procent.

 

 Senast 2020 ska minst 20 procent av Axfoods chefer ha internationell bakgrund.

 

 Frisknärvaron bland Axfoods medarbetare ska vara minst 95 procent.