Om Axfood

Mål och strategi

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. Vi säkrar lönsam tillväxt genom våra olika varumärken och matkoncept som tillgodoser våra kunders olika behov oavsett var, när och hur kunden möter oss.

Axfoods vd i butik med medarbetare

Ökad kundnytta

Axfood ska erbjuda den bästa kundupplevelsen för varje koncepts målgrupp. Det gör vi genom att ständigt öka vår kundorientering och anpassa oss efter kundernas efterfrågan. Vi ska:

 • Erbjuda attraktiva butiker med ett brett sortiment
 • Öka innovationsgraden för viktiga varukategorier
 • Utveckla kundprogrammen och bli ledande i det digitala kundmötet
 • Förbättra lokala och regionala kunderbjudanden
 • Underlätta för kunder som vill göra ansvarsfulla val

Lönsam tillväxt

Axfood ska öka marknadsandelen. Genom tillväxt ska vi befästa vår position som nummer två på den svenska marknaden. Etablering av nya butiker, både egenägda och handlarägda, är en viktig förutsättning för tillväxt. Vi ska:

 • Driva organisk tillväxt
 • Ha en offensiv etableringstakt
 • Växa inom digitala affärer
 • Utveckla tjänsteerbjudandet

Effektivitet i alla led

Axfood ska vara det lönsammaste bolaget på den svenska dagligvarumarknaden. Dit når vi genom effektivitet och god kostnadskontroll i alla led. Axfood ska ha ett attraktivt sortiment och fortsätter att utveckla egna varor som ett komplement till märkesvaror. Genom samordnade inköp är Axfood en stark förhandlingspart med fokus på låga inköpspriser. Vi ska:

 • Effektivisera sortimentet
 • Öka effektiviteten i logistik och butiksledet
 • Ha god kostnadskontroll

Affärsdrivna och kunniga medarbetare

Axfood ska ha affärsdrivna och kunniga medarbetare och handlare som samverkar i en kostnadseffektiv organisation. Våra medarbetare speglar mångfalden hos koncernens kunder vilket ger en bra mix av kompetenser och perspektiv. Vi ska:

 • Attrahera, behålla och utveckla medarbetare
 • Ha ett värderingsstyrt ledarskap, aktivt medarbetarskap och en tydlig Axfoodkultur
 • Vara en kundorienterad organisation med ett starkt affärsmannaskap
 • Säkerställa ändamålsenliga, användarvänliga, kostnadseffektiva och säkra HR-processer

Hållbara lösningar

Axfood ska vara det goda företaget och en positiv samhällskraft. Vi driver branschen mot att bli mer hållbar. Vår målsättning är att vara och uppfattas som bäst i branschen inom hållbarhet. Vi ska:

 • Vara en föregångare för att minska klimatpåverkan
 • Säkerställa god kontroll av leverantörskedjan
 • Vara en aktiv och ansvarstagande samhällsaktör

 

Axfoods mål

Axfoods strategiska målsättningar stödjer strategin med fokus på lönsam tillväxt, miljöanpassning och en engagerad medarbetarstyrka.

Finansiella mål

Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till 4 procent.

 

Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent under alla kvartal.

 

Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt.

 

Miljömål

Axfood ska vara klimatneutralt 2020. Klimatpåverkan från den egna verksamheten ska minska med 75 procent till 2020 (basår 2009).

 

Axfood ska minska elanvändning med 15 procent per kvadratmeter till utgången av 2020 (basår 2015).

 

  

Den ekologiska andelen av nettoomsättningen ska 2020 uppgå till 10 procent.

 

Mål för medarbetare

Axfood ska långsiktigt uppnå jämn könsfördelning på ledande positioner, det vill säga att män och kvinnor är representerade inom spannet 40–60 procent.

 

Senast 2020 ska minst 20 procent av Axfoods chefer ha internationell bakgrund.

 

Frisknärvaron bland Axfoods medarbetare ska vara minst 95 procent.