Gå direkt till innehåll

Mål och strategi

Medarbetare och kund i Willys-butik

Mål och strategi

Med konkreta fokusområden och en syftesdriven företagskultur skapar Axfood mer livskvalitet för alla genom prisvärd, bra och hållbar mat.

Axfoods affärsidé är en familj av olika koncept i samverkan, och visionen är att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat. Det är så Axfood ska skapa mer livskvalitet för alla, vilket är koncernens syfte. I den långsiktiga utvecklingen av koncernen är fyra målbilder vägledande.

Inom Axfood arbetas det utifrån en strategi som består av tillväxtfrämjande och effektivitetshöjande fokusområden. För att driva tillväxt utvecklas och erbjuds ett prisvärt sortiment. Förutom att öka försäljningen i befintliga butiker är fortsatt expansion genom fler butiker, utrullning av e-handel och etablering av nya format centralt. Koncernen effektiviseras genom ett mer datadrivet arbetssätt och fortsatt utveckling av framtidens logistiklösningar. För att ligga i framkant är arbetet med kultur- och engagemangsskapande aktiviteter prioriterat för att attrahera och utveckla branschens bästa medarbetare.

Axfood styr och följer löpande upp koncernens utveckling utifrån strategiska koncernövergripande mål. Genom en stark finansiell ställning och en hållbar verksamhet skapas utrymme och förutsättningar för långsiktig lönsam tillväxt.

 

Finansiella mål

Tillväxt

Axfood ska växa mer än marknaden. Under 2023 ökade Axfood detaljhandelsomsättningen med 14,3 procent (11,9) samtidigt som marknaden ökade med 7,5 procent (5,7), enligt Svensk Dagligvaruhandel och HUI Research.

Med olika koncept och starka marknadspositioner har Axfood under flera år växt snabbare än marknaden, såväl i fysisk butik som inom e-handeln. Under de senaste två åren har trenden accelererat, i synnerhet för Willys, och Axfoods tillväxt har varit dubbelt så hög som marknadens.

Lönsamhet

Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till minst 4,5 procent. Under 2023 uppgick rörelsemarginalen till 4,1 procent (4,2).

På grund av bland annat investeringar inom logistiken och förvärvet av Bergendahls Food har rörelsemarginalen legat under lönsamhetsmålet de senaste två åren. Över tid väntas emellertid satsningarna, tillsammans med utvecklingen i butikskedjorna, skapa goda förutsättningar för ökad lönsamhet.

Finansiell ställning

Soliditeten ska uppgå till minst 20 procent vid årets utgång. Per 31 december 2023 var soliditeten 23,9 procent (24,1).

Axfood har en solid balansräkning och affärsmodellen skapar ett stabilt kassaflöde. Målet är att upprätthålla en stark finansiell ställning för att ha handlingsutrymme och flexibilitet att göra investeringar som gynnar koncernen på lång sikt.

 

Hållbarhetsmål

Hållbart sortiment

Till 2025 ska andelen hållbarhetsmärkta varor i procent av Axfoods detaljhandelsomsättning uppgå till minst 30 procent. Under 2023 var andelen hållbarhetsmärkta varor 26,6 procent (26,6).

Hållbarhetsmärkta varor vägleder konsumenter till produkter som producerats med hänsyn till miljö och sociala aspekter. Dessa varor ligger ofta något högre i pris då de generellt är dyrare att producera, och sammantaget under de två senaste åren har deras andel av försäljningen minskat, delvis på grund av konsumenternas ökade prismedvetenhet till följd av den höga inflationen. Utvecklingen av såväl kunderbjudande som kundmöte avseende hållbarhet och hälsa är högt prioriterat inom koncernen.

Klimatpåverkan egen verksamhet

Axfood ska ha nettonollutsläpp från den egna verksamheten senast 2030. Under 2023 uppgick de totala utsläppen av växthusgaser (Scope 1, 2 och delar av 3) till 46 475 ton koldioxidekvivalenter (44 571).

Klimatmålet bidrar till att begränsa utsläppen av växthusgaser så att såväl nationella miljömål som Parisavtalet kan uppnås. Under 2023 ökade dock utsläppen, främst som en följd av ökade utsläpp från lejda transporter. För att motverka den negativa utvecklingen framgent har ett arbete inletts med att accelerera utfasningen av fossilt genom att övergå till förnyelsebara drivmedel i egna och inhyrda transporter från lager till butik.

Klimatpåverkan såld mat

Axfood ska verka för en mer hållbar konsumtion och produktion av mat genom att årligen minska klimatpåverkan per kilo såld mat. Under 2023 uppgick klimatpåverkan per kilo såld mat till 1,9 kilo koldioxidekvivalenter (1,9).

Axfood ska minska sortimentets klimatpåverkan genom att erbjuda varor som bidrar till en mer hållbar proteinkonsumtion, till exempel ett brett utbud av hållbara växtbaserade produkter. För att åstadkomma detta skifte utvecklas löpande nya varor som är goda, prisvärda och hållbart producerade. På grund av avsaknad av data finns ej jämförelsetal för nyckeltalet före 2022.

Jämställdhet

Axfood ska långsiktigt uppnå jämn könsfördelning på ledande positioner, vilket definieras som att män och kvinnor är representerade inom spannet 40–60 procent. Andelen kvinnor i ledande positioner uppgick under 2023 till 51,2 procent (50,7).

Axfood är ett värderingsstyrt bolag som ska spegla samhället i stort. Axfood har en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor i ledande befattningar, och även totalt. Nyckeltalet andel kvinnor i ledande positioner har reviderats under 2023 för att även inkludera teamchefer, jämförelsetal för 2022 har omräknats.

Mångfald

Axfoods mål är att minst 20 procent av koncernens ledare ska ha internationell bakgrund. Under 2023 hade 17,8 procent (17,2) av Axfoods ledare internationell bakgrund.

Axfood strävar efter att spegla mångfalden i samhället och ska erbjuda alla medarbetare rättvisa möjligheter att bidra och utvecklas. Axfood arbetar för en bred internationell representation bland medarbetarna.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bland Axfoods medarbetare ska inte överskrida 5,3 procent. Under 2023 uppgick sjukfrånvaron till 6,4 procent (7,0).

Axfood ska erbjuda sina medarbetare en sund arbetsmiljö med goda arbetsförhållanden som bidrar till låg sjukfrånvaro. Under året minskade sjukfrånvaron från en relativt hög nivå som påverkats av effekter från pandemin.