Gå direkt till innehåll

Mål och strategi

Medarbetare och kund i Willys-butik

Mål och strategi

Med ett strategiskt ramverk, konkreta fokusområden, en syftesdriven företagskultur och inarbetade kärnvärden kan vi erbjuda prisvärd, bra och hållbar mat, göra skillnad och skapa värde för våra intressenter.

För att vara ledande inom bra och hållbar mat arbetar vi efter en strategi som består av tillväxtfrämjande och effektivitetshöjande prioriteringar. För att driva tillväxt utvecklar och erbjuder vi ett prisvärt sortiment. Förutom att öka försäljningen i våra befintliga butiker är fortsatt expansion genom utrullning av e-handel, etablering av nya format och fler butiker centrala delar. Vi ska öka effektiviteten i organisationen genom ett mer datadrivet arbetssätt och fortsätta utveckla framtidens logistiklösningar. För att ligga i framkant behöver vi fortsätta bygga en kultur som gör att vi kan attrahera och utveckla branschens bästa medarbetare.

Axfood fokuserar på sex strategiska fokusområden – kunderbjudande, kundmöte, expansion, varans väg, arbetssätt och medarbetare.

Axfood styr och följer löpande upp koncernens utveckling utifrån strategiska koncernövergripande mål. Genom en stark finansiell ställning och en hållbar verksamhet skapas utrymme och förutsättningar för långsiktig lönsam tillväxt.

Finansiella mål

Tillväxt
Axfood ska växa mer än marknaden. Under 2020 ökade Axfood butiksomsättningen med 8,7 procent (6,0). Försäljningen på marknaden ökade med 7,6 procent (3,1) enligt Svensk Dagligvaruhandel. Axfood växte
därmed mer än marknaden och ökade sin marknadsandel, i linje med koncernens mål.

Rörelsemarginal
Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till minst 4 procent. Under 2020 uppgick rörelsemarginalen till 4,7 procent (4,5), i linje med koncernens
långsiktiga mål.

Soliditet
Som en konsekvens av övergången till IFRS 16 under 2019 ska soliditeten
uppgå till minst 20 procent vid årets utgång. Per 31 december 2020 uppgick soliditeten till 24,3 procent (24,6), i linje med koncernens mål.

Hållbarhetsmål

Klimatpåverkan
Axfood ska ha nettonollutsläpp från den egna verksamheten senast 2030. Under 2020 uppgick utsläppen av växthusgaser till 39 754 ton CO2e. Fram till 2020 var Axfoods mål att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten med 75 procent (basår 2009) och att vara klimatneutralt 2020.

Förändrad elanvändning
Axfood har haft som mål att minska elanvändningen med 15 procent per
kvadratmeter butiks- och lageryta från basåret 2015 till utgången av 2020. Under perioden minskade elanvändningen per kvadratmeter med 8,8 procent (5,6). Under 2020 antogs ett nytt mål om att elanvändningen ska minska med 10 procent per kvadratmeter till 2025 (basår 2020).

Andel hållbarhetsmärkta varor
Till 2025 ska andelen hållbarhetsmärkta varor i procent av Axfoodgruppens
butiksomsättning uppgå till 30 procent. Under 2020 uppgick andelen hållbarhetsmärkta varor till 28,3 procent (26,9). Definitionen av nyckeltalet bestämdes under 2019 och jämförelsesiffror för åren innan 2018 har inte omräknats.

Jämställdhet
Axfood ska långsiktigt uppnå jämn könsfördelning på ledande positioner,
vilket definieras som att män och kvinnor är representerade inom spannet 40–60 procent. Andelen kvinnor i ledande positioner uppgick under 2020 till 33 procent (30).

Mångfald
Axfood har haft som mål att minst 20 procent av Axfoods ledare senast 2020 ska ha internationell bakgrund. Under 2020 hade 15 procent (15) av Axfoods ledare internationell bakgrund.

Frisknärvaro
Frisknärvaron bland Axfoods medarbetare ska vara minst 95 procent. Under 2020 uppgick frisknärvaron till 93,2 procent (94,4). Frisknärvaron påverkades negativt under coronapandemin. Under 2020 antogs ett nytt mål om att Axfoods sjukfrånvaro ska understiga 5,3 procent.