Gå direkt till innehåll

Mål och strategi

Medarbetare och kund i Willys-butik

Mål och strategi

Med ett strategiskt ramverk, konkreta fokusområden, en syftesdriven företagskultur och inarbetade kärnvärden kan vi erbjuda prisvärd, bra och hållbar mat, göra skillnad och skapa värde för våra intressenter.

Axfoods vision är att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat.
Visionen genomsyrar allt som görs inom Axfoodfamiljen och är en ledstjärna för aktiviteter och beslut. För att uppnå visionen utvecklar och driver vi en familj av olika koncept i samverkan och arbetar efter en strategi som består av tillväxtfrämjande och effektivitetshöjande prioriteringar. För att driva tillväxt utvecklas och erbjuds ett prisvärt sortiment. Förutom att öka försäljningen i befintliga butiker är fortsatt expansion genom utrullning av e-handel, etablering av nya format och fler butiker centrala delar. Vi ska öka effektiviteten i organisationen genom ett mer datadrivet arbetssätt och fortsätta utveckla framtidens logistiklösningar. För att ligga i framkant behöver vi fortsätta bygga en kultur som gör att branschens bästa medarbetare kan attraheras och utvecklas

Axfood fokuserar på sex strategiska fokusområden – kunderbjudande, kundmöte, expansion, varans väg, arbetssätt och medarbetare.

Axfood styr och följer löpande upp koncernens utveckling utifrån strategiska koncernövergripande mål. Genom en stark finansiell ställning och en hållbar verksamhet skapas utrymme och förutsättningar för långsiktig lönsam tillväxt.

 

Finansiella mål

Tillväxt

Axfood ska växa mer än marknaden. Under 2021 ökade Axfood butiksomsättningen med 1,9 procent (8,7) samtidigt som marknaden ökade med 1,3 procent (7,6) enligt Svensk Dagligvaruhandel och HUI Research.

Kommentar

Med starka och olika koncept samt en gynnsam marknadsposition har Axfood under flera år växt snabbare än marknaden, och den trenden fortsatte även under 2021. Den relativt höga marknadsandelen inom e-handeln bidrar i takt med att e-handeln växer snabbare än fysisk butik.

Lönsamhet

Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till minst 4,5 procent. Under 2021 höjdes målet från den tidigare nivån om minst 4,0 procent. Under 2021 uppgick rörelsemarginalen till 4,7 procent (4,7).

Kommentar

Under flera år har det tidigare lönsamhetsmålet överträffats. Som en konsekvens av förvärvet av Bergendahls Food kommer dock rörelsemarginalen under en period att vara något lägre. Med de investeringar som görs inom logistiken tillsammans med kedjornas utveckling skapas dock förutsättningar för ökad lönsamhet över tid.

Finansiell ställning

Soliditeten ska uppgå till minst 20 procent vid årets utgång. Målet justerades under 2019 som en konsekvens av övergången till IFRS 16. Per 31 december 2021 var soliditeten 21,8 procent (24,3).

Kommentar

Axfood har en solid balansräkning och affärsmodellen skapar ett stabilt
kassaflöde. Målet är att upprätthålla en stark finansiell ställning och därmed
handlingsutrymme och flexibilitet för att kunna investera i satsningar som gynnar koncernen på lång sikt.

 

Hållbarhetsmål

Klimatpåverkan

Axfood ska ha nettonollutsläpp från den egna verksamheten senast 2030. Under 2021 uppgick de totala utsläppen av växthusgaser (Scope 1, 2 och 3) till 41 336 ton koldioxidekvivalenter (39 754).

Kommentar

Klimatmålet bidrar till att begränsa utsläppen av växthusgaser så att såväl nationella miljömål som Parisavtalet kan uppnås. Koncernens klimatpåverkande utsläpp balanseras med insatser för att binda eller
motverka utsläpp i motsvarande mängd. På så sätt blir totaleffekten på klimatet noll.

Elanvändning

Axfoods elanvändning ska minska med 10 procent per kvadratmeter till 2025
(basår 2020). Under 2021 minskade elanvändningen per kvadratmeter med -3 procent jämfört med basåret.

Kommentar

Axfoods verksamhet kräver mycket el för belysning, kylning, frysning
och ventilation. Användningen av el övervakas, följs upp och mäts med hjälp av ett gemensamt styrsystem.

Hållbart sortiment

Till 2025 ska andelen hållbarhetsmärkta varor i procent av Axfoodgruppens butiksomsättning uppgå till 30 procent. Under 2021 uppgick andelen hållbarhetsmärkta varor till 28,1 procent (28,3).

Kommentar

Produktmärkningar underlättar för konsumenter att göra hållbara och
hälsosamma val. Genom att erbjuda ett varierat sortiment där ursprung
och innehåll framgår kan konsumenter välja varor som producerats på ett sätt som tar hänsyn till både miljö och sociala aspekter

Jämställdhet

Axfood ska långsiktigt uppnå jämn könsfördelning på ledande positioner,
vilket definieras som att män och kvinnor är representerade inom spannet 40–60 procent. Andelen kvinnor i ledande positioner uppgick under 2021 till 32,3 procent (33,2).

Kommentar

Axfood är ett värderingsstyrt företag som ska spegla samhället i stort. Axfood arbetar för en jämn könsfördelning bland medarbetarna, och ambitiösa och långsiktiga mål ser till att företaget styr mot en jämnare balans mellan män och kvinnor i ledande befattningar.

Mångfald

Axfoods mål är att minst 20 procent av koncernens ledare ska ha internationell bakgrund. Under 2021 hade 16 procent (15) av Axfoods ledare internationell bakgrund.

Kommentar

Axfood strävar efter att spegla mångfalden i samhället och erbjuda alla medarbetare rättvisa möjligheter att bidra och utvecklas. Axfood
arbetar för en bred internationell representation bland medarbetarna.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bland Axfoods medarbetare ska inte överskrida 5,3 procent.
Under 2021 uppgick sjukfrånvaron till 6,7 procent (6,8).

Kommentar

Axfood ska erbjuda sina medarbetare en sund arbetsmiljö med goda arbetsförhållanden som bidrar till låg sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron var under 2021 högre än koncernens mål och var fortsatt påverkad av effekter från coronapandemin. Fram till 2020 var Axfoods mål att frisknärvaron bland medarbetarna skulle vara minst 95 procent.