Gå direkt till innehåll

Mål och strategi

Medarbetare och kund i Willys-butik

Mål och strategi

Med ett strategiskt ramverk, konkreta fokusområden, en syftesdriven företagskultur och inarbetade kärnvärden erbjuder Axfood prisvärd, bra och hållbar mat och skapar mer livskvalitet för alla.

Axfoods vision är att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat. Det är så vi ska skapa mer livskvalitet för alla, vilket är vårt syfte. Detta genomsyrar koncernens alla verksamheter och är en ledstjärna för aktiviteter och beslut.

Axfoods verksamheter drivs och utvecklas utifrån en strategi som består av tillväxtfrämjande och effektivitetshöjande fokusområden. För att driva tillväxt utvecklas och erbjuds ett prisvärt sortiment. Förutom att öka försäljningen i befintliga butiker är fortsatt expansion genom fler butiker, utrullning av e-handel och etablering av nya format centralt. Koncernen effektiviseras genom ett mer datadrivet arbetssätt och fortsatt utveckling av framtidens logistiklösningar. För att ligga i framkant är arbetet med kultur- och engagemangsskapande aktiviteter prioriterat för att attrahera och utveckla branschens bästa medarbetare.

Inom Axfood arbetas det gemensamt med att på riktigt förändra matens roll för de som berörs genom de olika koncepten, verksamheterna och varumärkena. De bättre valen underlättas, både för vår egen skull och för nuvarande och kommande generationer.

Axfood styr och följer löpande upp koncernens utveckling utifrån strategiska koncernövergripande mål. Genom en stark finansiell ställning och en hållbar verksamhet skapas utrymme och förutsättningar för långsiktig lönsam tillväxt.

 

Finansiella mål

Tillväxt

Axfood ska växa mer än marknaden. Under 2022 ökade Axfood detaljhandelsomsättningen med 11,9 procent (1,9) samtidigt som marknaden ökade med 5,7 procent (1,3).

Med olika koncept och starka marknadspositioner har Axfood under flera år växt snabbare än marknaden, såväl i fysisk butik som inom e-handeln. Trenden accelererade under 2022, i synnerhet för Willys, och Axfood växte mer än dubbelt så mycket som marknaden.

Lönsamhet

Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till minst 4,5 procent. Under 2022 uppgick rörelsemarginalen till 4,2 procent (4,7).

Under slutet av 2021 höjdes lönsamhetsmålet från den tidigare nivån om en långsiktig rörelsemarginal om minst 4,0 procent. Detta som en följd av att de investeringar som görs inom logistiken, tillsammans med utvecklingen i butikskedjorna, skapar goda förutsättningar för ökad lönsamhet över tid.

Finansiell ställning

Soliditeten ska uppgå till minst 20 procent vid årets utgång. Per 31 december 2022 var soliditeten 24,1 procent (21,8).

Axfood har en solid balansräkning och affärsmodellen skapar ett stabilt kassaflöde. Målet är att upprätthålla en stark finansiell ställning för att skapa handlingsutrymme och flexibilitet att göra investeringar som gynnar koncernen på lång sikt. Under 2022 påverkades soliditeten positivt av den genomförda företrädesemissionen om 1,5 miljarder kronor.

 

Hållbarhetsmål

Hållbart sortiment

Till 2025 ska andelen hållbarhetsmärkta varor i procent av Axfoods detaljhandelsomsättning uppgå till minst 30 procent. Under 2022 uppgick andelen hållbarhetsmärkta varor till 26,6 procent (28,1).

Hållbarhetsmärkta varor vägleder konsumenter till produkter som producerats med hänsyn till både miljö och sociala aspekter. Dessa varor ligger ofta något högre i pris då de generellt är dyrare att producera och 2022 minskade deras andel av försäljningen, delvis till följd av konsumenters ökade prismedvetenhet. Utvecklingen av såväl kunderbjudande som kundmöte avseende hållbarhet och hälsa är högt prioriterat.

Klimatpåverkan

Axfood ska ha nettonollutsläpp från den egna verksamheten senast 2030. Under 2022 uppgick de totala utsläppen av växthusgaser (Scope 1, 2 och 3) till 44 327 ton koldioxidekvivalenter (41 336).

Klimatmålet bidrar till att begränsa utsläppen av växthusgaser så att såväl nationella miljömål som Parisavtalet kan uppnås. Koncernens utsläpp inom den egna verksamheten klimatkompenseras. Arbetet med att ställa om fordonsflottan mot mer förnyelsebara drivmedel fortsätter för att motverka den negativa utsläppstrenden.

Elanvändning

Axfoods elanvändning ska minska med 10 procent per kvadratmeter till 2025
(basår 2020). Under 2022 minskade elanvändningen per kvadratmeter med 7 procent jämfört med basåret.

Axfoods verksamhet kräver el för exempelvis belysning, uppvärmning, kylning, frysning och ventilation. Användningen, där den absoluta majoriteten utgörs av grön el, kontrolleras, följs upp och mäts med hjälp av ett gemensamt styrsystem.

Jämställdhet

Axfood ska långsiktigt uppnå jämn könsfördelning på ledande positioner, vilket definieras som att män och kvinnor är representerade inom spannet 40–60 procent. Andelen kvinnor i ledande positioner uppgick under 2022 till 35,0 procent (32,3).

Axfood är ett värderingsstyrt bolag som ska spegla samhället i stort. Axfood arbetar för en jämn könsfördelning bland medarbetarna, och ambitiösa och långsiktiga mål ser till att koncernen styr mot en jämnare balans mellan män och kvinnor i ledande befattningar.

Mångfald

Axfoods mål är att minst 20 procent av koncernens ledare ska ha internationell bakgrund. Under 2022 hade 17 procent (16) av Axfoods ledare internationell bakgrund.

Axfood strävar efter att spegla mångfalden i samhället och ska erbjuda alla medarbetare rättvisa möjligheter att bidra och utvecklas. Axfood arbetar för en bred internationell representation bland medarbetarna.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bland Axfoods medarbetare ska inte överskrida 5,3 procent. Under 2022 uppgick sjukfrånvaron till 7,0 procent (6,7).

Axfood ska erbjuda sina medarbetare en sund arbetsmiljö med goda arbetsförhållanden som bidrar till låg sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron var under året högre än koncernens mål och var fortsatt påverkad av effekter från pandemin.