Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Skydda jordbruksmark #56

Axfoods förslag: Skydda bra jordbruksmark genom starkare lagstiftning. Däremot bör investeringar i solcellsanläggningar på jordbruksmark underlättas eftersom det inte är en oåterkallelig förändring som dessutom i många fall kan kombineras med matproduktion.

Status: I regeringens handlingsplan betonas att företag har tillgång till produktiva mark- och vattenresurser. Regeringen har gett Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att analysera vilken påverkan som lagstiftningen för jordförvärv och arrende har på marknaden för mark och för förutsättningarna att utveckla marken som produktionsresurs. I Jordbruksverkets och Tillväxtverkets förslag till handlingsplan för 2020–2025 framhålls att mark- och vattenresurser bör bevaras och att stödjande åtgärder behövs.

Regeringen ska ta fram en strategi

I regeringens Handlingsplan del 2 ingår att en strategi för en hållbar hantering av vatten i jordbruket ska tas fram. Strategin ska bland annat innehålla information om underhåll och anpassning av diken och andra markavvattningsanläggningar för en ökad produktion och förbättrad vattenmiljö, samt bevattning i områden med risk för torka. 

Jordbruksverket har tagit fram en strategi

Jordbruksverket (Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket) tog under 2020 fram en strategi för hållbar hantering av vatten i jordbruket. Fokus under 2020 var framtida vattenförvaltning, där man utvecklat en ny modell för bevattningsuttag tillsammans med SMHI.

Jordbruksverket har publicerat informationsblad

2022 publicerade Jordbruksverket ett informationsblad som presenterar hur mycket som täckdikades under 2021, utifrån en undersökning till entreprenörer och lantbrukare som själva täckdikar sin mark. Infobladet innehåller även andra aktuella ämnen kopplade till täckdikning så som kostnadsutvecklingen under året och information om stödet för täckdikning.