Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Klas Balkow: ”Genom ökad kundtillströmning och högre volymer upprätthöll vi en mycket hög tillväxt"

Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood 14 juli 2023

I en marknad som karaktäriseras av minskad inflationstakt och fokus på prisvärde levererade Axfood under andra kvartalet en mycket hög tillväxt med en stabil lönsamhet, och fortsatte stärka positionen inom samtliga marknadssegment. Tillväxten drevs främst av Willys men även Hemköp presterade bättre än marknaden. Dessutom tog Axfood under kvartalet flera stora och viktiga steg inom hållbarhetsområdet och bibehöll en hög utvecklingstakt i att lägga grunden för framtidens logistikplattform.

I en marknad som karaktäriseras av minskad inflationstakt och fokus på prisvärde levererade Axfood under andra kvartalet en mycket hög tillväxt med en stabil lönsamhet, och fortsatte stärka positionen inom samtliga marknadssegment. Tillväxten drevs främst av Willys men även Hemköp presterade bättre än marknaden. Dessutom tog Axfood under kvartalet flera stora och viktiga steg inom hållbarhetsområdet och bibehöll en hög utvecklingstakt i att lägga grunden för framtidens logistikplattform.

Under det andra kvartalet mattades den höga inflations-takten av markant, och matpriser i vissa kategorier sjönk något. Vi tror och hoppas att inflationstakten kommer att fortsätta avta men det finns dock en stor osäkerhet och många faktorer som kan påverka, såsom exempelvis det osäkra geopolitiska läget, klimatförändringarnas påverkan på årets skördar och den mycket svaga svenska kronan.

Kvartalet har präglats av ett stort fokus på prisvärde och en ökad aktivitetsnivå på marknaden. Sveriges konsumenter har i stor utsträckning fortsatt söka lågpris och handla på kampanj och det är tydligt att det idag finns en betydligt större medvetenhet kring prisvärde.

Willys fortsätter leverera exceptionell tillväxt

I detta marknadsklimat bibehåller Axfood momentum med en detaljhandelstillväxt som var hela 17 procent under andra kvartalet, att jämföra med marknadens 9 procent. Genom ökad kundtillströmning och högre volymer upprätthöll vi en mycket hög tillväxt trots att inflations-takten minskat väsentligt. Det är tydligt att vi med våra olika koncept står starka i en marknad där prisvärde blivit allt viktigare.

Willys fortsatte sin exceptionella framfart och växte, trots höga jämförelsetal, med hela 20 procent. Willys ambition att genom en kostnadseffektiv drift erbjuda Sveriges billigaste matkasse har under många år attraherat nya kunder. Det senaste året har ökningstakten av nya medlemmar i lojalitetsprogrammet Willys Plus accelererat, och de senaste kvartalen fördubblats. Willys är Sveriges mest rekommenderade dagligvarukedja med en hög kundlojalitet och har en utmärkt plattform att bygga vidare från för att ytterligare stärka sin position också på längre sikt.

Även Hemköp uppvisade en bra tillväxt under kvartalet, som inte bara var högre än tillväxttakten för aktörerna inom segmentet traditionell livs, utan också högre än marknadens tillväxt totalt sett. Hemköp har ett konkurrenskraftigt erbjudande med stort fokus på prisvärde och inspiration, samt en hög moderniseringstakt i butiksledet. Dessutom fortsätter Hemköp att stärka sin hållbarhetsposition och har de senaste åren haft högst försäljningsandel av ekologiska livsmedel i branschen.

Snabbgross gör också ett starkt kvartal och tar andelar i en något mer avvaktande marknad. Det är roligt att se att Snabbgross fortsätter utvecklas och nu för första gången passerat 5 miljarder kronor i omsättning på årsbasis.

Stabil lönsamhet och starka finanser

Den betydande kundtillströmningen och höga tillväxt-takten stärkte Axfoods rörelseresultat, trots ett högt kampanjtryck på marknaden och att vi inte fullt ut fört vidare leverantörernas prishöjningar till konsument. Dessutom har kvartalets resultat påverkats av operativa kostnadsökningar såsom ökade hyres- och lönekostnader. Sammantaget redovisar vi en rörelsemarginal i linje med föregående år.

Omläggning till nytt automatiserat logistikcenter

Vi genomgår just nu en transformation av vår logistikverksamhet när stora volymer ska flyttas till det nyetablerade högautomatiserade logistikcentret i Bålsta utanför Stockholm. Med koncernens nya logistikstruktur skapas en mängd fördelar över lång tid, såsom ökad kapacitet och effektivitet, för både våra egna verksamheter och externa kunder.

Under andra kvartalet har vi successivt flyttat flöden av det torra sortimentet till butiker i Mälardalsregionen. Vissa driftstörningar i intrimningen av anläggningen och nya arbetssätt ledde dock till en lägre servicegrad till vissa butiker, vilket jag är den första att beklaga. Efter det att vi gjort vissa anpassningar har vi nu en betydligt mer stabil drift i Bålsta och kan ta med oss flera viktiga lärdomar i den fortsatta upprampningen. För att upprätthålla hög stabilitet och skapa ytterligare flexibilitet har vi valt att förlänga nuvarande tidplan ett halvår till sommaren 2024. Förlängningen har en begränsad påverkan på våra kostnader för omläggningen. Vår prognos gällande effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar med start andra halvåret 2024 påverkas inte av den justerade tidsplanen.

Stort fokus på den gröna omställningen

Vi har en ambitiös och bred agenda inom hållbarhets-området och har under det här kvartalet tagit viktiga steg inom ett antal områden.
Vi har på kort tid initierat flera stora satsningar på solcellsanläggningar. Utöver det faktum att vi driftsatt Sveriges största takbaserade solcellsanläggning på det nya logistikcentret i Bålsta och en stor solcellsanläggning på det nya frukt- och gröntlagret i Landskrona, har vi nu erhållit tillstånd att bygga Sveriges största markbaserade solcellspark i Hallstavik, som kommer kunna tas i drift redan inom ett år. Med dessa satsningar fortsätter vi att minska vår miljöpåverkan, samtidigt som vi bidrar till att öka mängden förnyelsebar el på marknaden.

Vi arbetar löpande med att utveckla sortimentet av hållbar och hälsosam mat. En del i det arbetet är att utöka sortimentet av varor med lägre klimatpåverkan, och som ett exempel på nya innovativa produkter lanserade vi under kvartalet i stor skala en prisvärd färs av lika delar nötkött och grönsaker, tillsammans med Generation Pep. Ett smart och hälsosamt alternativ för den som på ett enkelt sätt vill få både en mer hälsosam kost och väsentligt minska sitt klimatavtryck.

Attraktiva positioner och blicken framåt

Vi fortsätter hålla en hög utvecklingstakt inom alla delar av Axfood och det pågår just nu ett flertal stora och koncerngemensamma projekt för att ytterligare stärka konkurrenskraften på sikt. I bakomliggande led utvecklar vi ett datadrivet och effektivt varuflöde, och en högautomatiserad logistikplattform. I mötet med kund investerar vi i att stärka lojaliteten, etablera ett rekordhögt antal butiker, modernisera befintliga butiker och introducera relevanta och intuitiva digitala lösningar. Med en stark finansiell ställning är vi långsiktiga och kan investera i det som krävs för att stärka vår position på marknaden.

Vi har siktet inställt på att fortsätta utmana och vidareutveckla vår koncern för att skapa ett ännu starkare erbjudande av prisvärd, bra och hållbar mat till alla våra kunder.

Läs delårsrapporten för andra kvartalet 2023

Klas Balkow, vd och koncernchef

Om skribenten:

Klas Balkow, vd och koncernchef

Klas Balkow är vd och koncernchef för Axfood sedan 2017. Han är också vice ordförande i Svensk Handel och ledamot i Svensk Näringsliv och Svensk Dagligvaruhandel. Här delar han med sig av tankar om både Axfood och utvecklingen inom dagligvarubranschen.