Gå direkt till innehåll

Uppförandekod och affärsetik

Focaccia och Garant olivolja

Uppförandekod och affärsetik

Axfoods uppförandekod omfattar krav på leverantörer, samarbetspartner och medarbetare. Koden bygger på internationellt erkända konventioner.

Axfoods uppförandekod innehåller de krav på socialt och miljömässigt ansvar som vi ställer på våra leverantörer, samarbetspartner och medarbetare. Den uttrycker också Axfoods åtaganden gentemot våra medarbetare.

Läs Axfoods uppförandekod här (pdf)

För bättre arbetsvillkor

Uppförandekoden baseras på internationellt erkända konventioner för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Uppförandekoden är också i linje med BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) uppförandekod. BSCI är en sammanslutning som verkar för bättre villkor i världens leverantörskedjor. Axfood ingår i BSCI sedan 2013.

Uppförandekoden innehåller Axfoods ståndpunkter och krav när det gäller:

  • Lagkrav
  • Förhållanden på arbetsplatsen
  • Resursanvändning och påverkan på lokalsamhället
  • Miljöomsorg
  • Djuromsorg
  • Etiskt beteende och antikorruption

Samtliga företag som levererar produkter eller tjänster till Axfoods bolag ska leva upp till kraven i uppförandekoden. Varje leverantör ska också ta Axfoods krav vidare till sina leverantörer, för att säkra att även de uppfyller Axfoods krav.

Relationer med hög etik

Axfoods relationer med leverantörer ska präglas av hög affärsetik och god affärssed. I tillägg till uppförandekoden har Axfood etiska riktlinjer som gäller för medarbetare som påverkar beslut om inköp för Axfoods räkning. Förutom att informera om gällande krav och riktlinjer ger dokumentet vägledning i hur medarbetare kan hantera olika situationer.

Axfood har en visselblåsartjänst som kan användas av alla medarbetare inom koncernen. Den finns för att medarbetarna på ett säkert och strukturerat sätt ska kunna rapportera allvarliga oegentligheter.

Ständig utveckling

Vi systematiserar och utvecklar ständigt inköpsprocesserna för att ställa och följa upp kvalificerade krav. Exempelvis har Axfood som regel att byta kategorichefer vart tredje år, för att minska risken för oegentligheter. Den yttersta ambitionen är att erbjuda ett sortiment som möter kundernas förväntningar samt att bidra till sunda affärer och goda villkor hos leverantörerna.